Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Funcionament

1.Determinació de la base imposable operació per operació

Els subjectes passius que compleixin els requisits que veurem posteriorment tenen dues alternatives en cada una de les seves operacions:

 1. Aplicar el règim especial als seus lliuraments:

  1. En les transmissions repercutiran el IVA aplicant el tipus impositiu corresponent al bé entregat, aplicant un procediment especial de determinació de la base imposable.

  2. El IVA suportat en les adquisicions dels béns revenuts no és deduïble, sense perjudici de la deducció de les restants quotes suportades a l'exercici de la seva activitat (telèfon, lloguers, reparacions, etc.).

  3. La base imposable serà el marge de benefici.

 2. Aplicar el règim general de l'impost.Sense necessitat de comunicació poden no aplicar el règim especial en els seus lliuraments, la qual cosa suposa que:

  1. Han de repercutir el IVA sobre la totalitat de la contraprestació.

  2. Poden deduir les quotes que eventualment haguessin suportat en l'adquisició dels béns revenuts, encara que sense poder practicar la deducció fins que es meritin els corresponents lliuraments.

2.Determinació de la base imposable de forma global.

Quan el subjecte passiu hagi optat per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global, ha de determinar per aquest procediment la base imposable de tots els lliuraments de béns a què es refereix l'aplicació de l'esmentat règim de marge global, sense que pugui aplicar el règim general de l'impost respecte de tals lliuraments.