Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Quotes no deduïbles per Llei

Les quotes no han de figurar entre les exclusions i restriccions del dret a deduir.

La Llei estableix que no poden ser objecte de deducció en cap mesura, llevat que es tracti de béns d'exclusiva aplicació industrial, comercial, agrària, clínica o científica, o de béns destinats a ser entregats o cedits a títol onerós o de serveis rebuts per ser oferts a títol onerós, per empresaris o professionals dedicats amb habitualitat a la realització de tals operacions, les quotes suportades:

  1. Pels serveis de desplaçament o viatges, hostaleria i restauració, llevat que tinguin la consideració de despesa deduïble a l'efecte de l'IRPF o de l'impost sobre societats.

  2. En aliments, tabac i begudes o espectacles o serveis de caràcter recreatiu.

  3. En joies, joiells, pedres precioses, perles i objectes elaborats amb or o platí.

  4. En béns o serveis destinats a atencions a clients, assalariats o a terceres persones.

    No tindran aquesta consideració:

    • Les mostres gratuïtes i els objectes publicitaris d'escàs valor.

    • Els destinats a ser objecte d'entrega o cessió d'ús mitjançant contraprestació que, en un moment posterior a la seva adquisició, es destinessin a atencions a clients, assalariats o a terceres persones.