Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Exempció de determinades operacions amb or d'inversió

S'estableix l'exempció, amb possibilitat de renúncia quan es presentin els requisits que més endavant s'indiquen, de les següents operacions.

  1. Els lliuraments, adquisicions intracomunitàries i importacions d'or d'inversió.

    S'inclouen, en concepte de lliuraments, els préstecs i les operacions de permuta financera, així com les operacions derivades de contractes de futur o a termini, sempre que tinguin per objecte or d'inversió i impliquin la transmissió del poder de disposició.

    No s'aplica aquesta exempció:

    • A les prestacions de serveis que tinguin per objecte or d'inversió.

    • A les adquisicions intracomunitàries d'or d'inversió quan l'empresari que efectuï el lliurament renunciï a l'exempció en el règim especial previst en l'Estat membre d'origen.

  2. Els serveis de mediació en nom i per compte d'altri en les operacions exemptes.

En cas de concurrència d'aquesta exempció amb la prevista a l'article 25 de la Llei de IVA (lliuraments de béns destinats a un altre Estat membre) preval la prevista per a l'or d'inversió, tret de renúncia.