Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Formas de presentación

ModeloA ingresarA devolverA compensar ou sen actividade
303 A presentación será con carácter xeral por vía electrónica.
Non obstante, cando os suxeitos pasivos non obrigados á utilización do certificado electrónico, presenten o modelo 303 en formato imprimido xerado mediante a utilización do servizo de impresión situado na Sede electrónica, a predeclaración presentarase:
En calquera entidade de depósito sita en territorio español que actúe como colaboradora na xestión recadatoria. Na entidade de depósito sita en territorio español que actúe como colaboradora na xestión recadatoria onde se desexe recibir a devolución ou na Delegación ou Administración da AEAT correspondente ao domicilio fiscal do declarante. Por correo certificado ou entrega persoal na Delegación ou Administración da AEAT correspondente ao domicilio fiscal do declarante.
322, 353, 369, 308, 341 Establécese a presentación obrigatoria por vía electrónica para os devanditos modelos
309 A presentación será con carácter xeral por vía electrónica.
Non obstante, cando os suxeitos pasivos presenten o modelo 309 en formato imprimido xerado mediante a utilización do servizo de impresión situado na Sede electrónica a predeclaración presentarase:
En calquera entidade de depósito sita en territorio español que actúe como colaboradora na xestión recadatoria. --- ---
390 Electronicamente por internet