Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Facturas simplificadas

1.Facturas simplificadas

1.A obriga de facturación pode ser cumprida mediante a expedición de factura simplificada e copia desta nos seguintes supostos:

 1. Cando o importe non exceda de 400 euros, IVA incluído.

 2. Cando deba expedirse unha factura rectificadora.

2.Nas seguintes operacións, cando o seu importe non exceda de 3.000 euros, IVA incluído:

 1. Vendas polo miúdo.Considéranse vendas polo miúdo as entregas de bens mobles corporais ou semoventes nas que o destinatario da operación non actúe como empresario ou profesional, senón como consumidor final daqueles.Non se reputarán vendas polo miúdo as que teñan por obxecto bens que polas súas características obxectivas, envasado, presentación ou estado de conservación sexan principalmente de utilización empresarial ou profesional.

 2. Vendas ou servizos en ambulancia.

 3. Vendas ou servizos a domicilio do consumidor.

 4. Transporte de persoas e as súas equipaxes.

 5. Servizos de hostalaría e restauración prestados por restaurantes, bares e establecementos similares, así como a subministración de comidas e bebidas para consumir no acto.

 6. Salas de baile e discotecas.

 7. Servizos telefónicos

 8. Servizos de salón de peiteado e institutos de beleza.

 9. Utilización de instalacións deportivas.

 10. Revelado de fotografías e servizos prestados por estudios fotográficos.

 11. Aparcadoiro e estacionamento de vehículos.

 12. Aluguer de películas.

 13. Servizos de tinturaría e lavandaría.

 14. Utilización de autoestradas de peaxe.

 15. Aquelas que autorice o Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

As facturas simplificadas deben conter polo menos os seguintes datos:

 • Número e, no seu caso, serie.A numeración será correlativa.

 • Data de expedición.

 • Data en que se efectuasen as operacións ou se recibise o pagamento anticipado, sempre que sexa distinta á de expedición da factura.

 • Número de identificación fiscal, así como o nome e apelidos, razón ou denominación social do obrigado á súa expedición.

 • A identificación do tipo de bens entregados ou de servizos prestados.

 • Tipo impositivo aplicado e, opcionalmente tamén a expresión «IVA incluído».

 • Contraprestación total.

 • No caso de facturas rectificadoras, a referencia expresa e inequívoca da factura rectificada e das especificacións que se modifican.

 • As mencións recollidas nas facturas ordinarias relativas á aplicación de réximes especiais e a determinadas operacións (exentas, con inversión do suxeito pasivo, etc.).

2.Documentos expedidos polo destinatario

Os que realicen adquisicións de bens ou servizos ás persoas ou entidades acollidas ao réxime especial de agricultura, gandería e pesca no IVA, deberán expedir un recibo asinado polo suxeito pasivo acollido ao devandito réxime especial.