Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Modelo 303

Modificacións dende 1 de xaneiro de 2021

Modifícase o formato das casas do apartado «Identificación», transformando o deseño de cumprimentación destas mediante dúas casas excluíntes nun deseño baseado nunha única casa.Ao mesmo tempo, adáptase a denominación das casas ao novo deseño.

No apartado «Resultado» do modelo 303, a casa 67, que ata agora mostraba as cotas pendentes de compensación aplicadas na autoliquidación, analízase en tres novas casas que facilitarán ao contribuínte coñecer os saldos das cotas a compensar aplicados e pendentes en cada período.

Por outra parte, dáse nova denominación á casa 93 do modelo 303 para que o seu contido coincida co da casa 59 do devandito modelo.

Modificacións dende 1 de xullo de 2021

Co obxecto de adaptar o modelo 303 aos cambios introducidos polo artigo décimo do Real Decreto-lei 7/2021, do 27 de abril, introdúcense as seguintes modificacións:

  • Apartado información adicional: elimínase a casa 61 e créanse as casas 120, 122, 123 e 124.

  • Apartado operacións realizadas no exercicio: créanse as casas 125, 126, 127 e 128, dáse nova denominación á casa 84 e suprímese a casa 85.

Tamén dende 1 de xullo de 2021, introdúcense no modelo 303 os cambios necesarios para facer posible a devolución en contas estranxeiras.