Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Cotas trimestrais

Os empresarios ou profesionais acollidos ao réxime simplificado teñen que presentar catro autoliquidacións conforme ao modelo determinado polo titular do Ministerio de Facenda e Función Pública.

Nos vinte primeiros días dos meses de abril, xullo e outubro, efectuará autoliquidacións ordinarias (modelo 303) nas que realizará o ingreso a conta dunha parte da cota derivada do réxime simplificado, correspondentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestre, respectivamente.

A autoliquidación final (modelo 303) na que se determina a cota derivada do réxime simplificado do exercicio preséntase durante os trinta primeiros días do mes de xaneiro do ano posterior.

O ingreso a conta resultará de aplicar unha porcentaxe sinalada na Orde de aprobación dos módulos do réxime simplificado, á cota devindicada por operacións correntes.

Os empresarios que realicen actividades acollidas ao réxime simplificado distintas das das agrícolas, gandeiras e forestais poderán reducir nun 20 por cento as porcentaxes para o cálculo do ingreso a conta correspondente á primeira cota trimestral do exercicio 2021, establecidos no número 3 das Instrucións para a aplicación dos índices e módulos no IVA do Anexo II da Orde HAC/1155/2020, do 25 de novembro.

A devandita redución será do 35 por cento para as actividades de comercio polo miúdo, hostalaría e transporte clasificadas nas seguintes epígrafes de IAE:653.2, 653.4 e 5, 654.2, 654.5, 654.6, 659.3, 663.1, 671.4, 671.5, 672.1, 2 e 3, 673.1, 673.2, 675, 676, 681, 682, 683 e 721.1 e 3.

Para o cálculo do ingreso correspondente a cada un dos tres primeiros trimestres, tomaranse os módulos e índices correctores referidos ao día 1 de xaneiro de cada ano.Se non puidesen determinarse nesa data tomarán os do ano anterior ou os existentes á data do inicio da actividade, se é posterior ao 1 de xaneiro.

Os empresarios ou profesionais que realizan actividades en réxime simplificado presentarán o modelo 303 con independencia de que realicen simultáneamente outras actividades en Réxime xeral.