Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Determinación do importe a ingresar ou a devolver

O resultado da liquidación do Imposto sobre o Valor Engadido no réxime simplificado determínase ao termo de cada exercicio.Non obstante, o empresario ou profesional realizará un ingreso a conta con periodicidade trimestral.

Con carácter xeral, a liquidación do Imposto sobre o Valor Engadido pola realización de cada actividade acollida ao réxime simplificado resultará da diferenza entre «cotas devindicadas por operacións correntes» e «cotas soportadas por operacións correntes», relativas á devandita actividade, cun importe mínimo de cota a ingresar que será o determinado para cada actividade pola Orde de aprobación dos índices e módulos para ese exercicio.