Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Resultado do réxime simplificado

Unha vez calculada a cota derivada do réxime simplificado, haberá que detraer os ingresos a conta realizados no exercicio.

A cota derivada do réxime simplificado deberá incrementarse no importe das cotas reportadas nas seguintes operacións:

  • Adquisicións intracomunitarias de bens.

  • Entregas de activos fixos materiais e transmisión de activos fixos inmateriais.

  • Operacións con investimento do suxeito pasivo.

Así mesmo, poderá deducirse o importe das cotas soportadas ou satisfeitas na adquisición ou importación de activos fixos destinados ao desenvolvemento da actividade. A dedución destas cotas pode efectuarse de acordo coas normas xerais establecidas no artigo 99 da Lei do Imposto, na autoliquidación correspondente ao período de liquidación en que se soportasen ou satisfeito ou nos sucesivos, cos límites establecidos no devandito artigo. Non obstante, cando o empresario ou profesional liquide na autoliquidación do último período do exercicio as cotas correspondentes a adquisicións intracomunitarias de activos fixos ou a adquisicións de tales activos con investimento do suxeito pasivo, a dedución das devanditas cotas non poderá efectuarse nunha autoliquidación anterior a aquela en que se liquiden tales cotas.

No caso de adquisición de vehículos, as regras de deducibilidade das cotas de IVE son as mesmas tanto no réxime xeral coma no simplificado, non existindo diferenzas con respecto á necesidade de afectación e presuncións, e sen prexuízo da posible solicitude de devolución do IVE, por transportistas, taxistas e mensaxeiros mediante o modelo 308.