Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Resultado do réxime simplificado

Unha vez calculada a cota derivada do réxime simplificado, haberá que detraer os ingresos a conta realizados no exercicio.

A cota derivada do réxime simplificado deberá incrementarse no importe das cotas devindicadas nas seguintes operacións:

  • Adquisicións intracomunitarias de bens.

  • Entregas de activos fixos materiais e transmisión de activos fixos inmateriais.

  • Operacións con inversión do suxeito pasivo.

Así mesmo, poderá deducirse o importe das cotas soportadas ou satisfeitas na adquisición ou importación de activos fixos destinados ao desenvolvemento da actividade.A dedución destas cotas pode efectuarse conforme ás normas xerais establecidas no artigo 99 da Lei do Imposto, na autoliquidación correspondente ao período de liquidación en que se soportasen ou os satisfixesen ou nos sucesivos, cos límites establecidos no devandito artigo.Non obstante, cando o empresario ou profesional liquide na autoliquidación do último período do exercicio as cotas correspondentes a adquisicións intracomunitarias de activos fixos ou a adquisicións de tales activos con inversión do suxeito pasivo, a dedución das devanditas cotas non poderá efectuarse nunha autoliquidación anterior a aquela en que se liquiden tales cotas.

No caso de adquisición de vehículos, as regras de deducibilidad das cotas de IVA son as mesmas tanto no réxime xeral como no simplificado, non existindo diferenzas respecto á necesidade de afectación e presuncións, e sen prexuízo da posible solicitude de devolución do IVA, por transportistas, taxistas e mensaxeiros mediante o modelo 308.