Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Cotas devindicadas por operacións correntes

A cota devindicada por operacións correntes será a suma das contías correspondentes aos módulos previstos para a actividade.A contía dos módulos calcularase multiplicando a cantidade asignada a cada módulo polo número de unidades deste empregadas.