Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Requisitos

É aplicable aos titulares de explotacións agrícolas, gandeiras, forestais ou pesqueiras, que non tivesen renunciado á aplicación deste réxime.

Exclúese expresamente da consideración de «titulares de explotacións agrícolas, forestais, gandeiros ou pesqueiros» para os efectos deste réxime especial a:

  1. Os propietarios de terreos ou explotacións que as cedan en arrendamento ou en parzaría ou que de calquera outra forma cedan a súa explotación, así como cando cedan o aproveitamento da resina dos piñeiros situados nos seus terreos ou explotacións.

  2. Os que realicen explotacións gandeiras en réxime de gandería integrada.

Concepto de explotación agrícola, gandeira, forestal ou pesqueira

Teñen esta consideración as que obteñan de forma directa produtos naturais, vexetais ou animais, dos seus cultivos, explotacións ou capturas.Entre outras actividades inclúense o cultivo de flores, especias, sementes, etc., aínda que sexa en invernadoiros;a gandería vinculada á explotación do chan, incluída a avicultura, apicultura, cunicultura, sericultura e cría de especies cinexéticas;a silvicultura;as explotacións pesqueiras en auga doce;criadeiros de moluscos, crustáceos e piscifactorías.

Considéranse incluídos no réxime especial os servizos accesorios que os titulares das explotacións prestan a terceiros cos medios ordinariamente empregados nas súas explotacións, sempre que contribúan á realización das producións agrícolas, forestais, gandeiras ou pesqueiras dos destinatarios.Enténdese que os servizos prestados son accesorios se durante o ano anterior o seu importe non superou o 20 por cento do volume total de operacións da explotación.

Teñen a consideración de servizos accesorios, entre outros:

A plantación, sementeira, cultivo, recolección e transporte;a embalaxe e acondicionamento de produtos;a cría, garda e engorde de animais;a asistencia técnica;o arrendamento de apeiros e maquinaria;a eliminación de plantas e animais daniños;a explotación de instalacións de rego e drenaxe;os servizos complementarios da silvicultura como talla, entresaca, quebrados e descortizado de árbores e a limpeza de bosques.