Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Requisitos

É aplicable aos titulares de explotacións agrícolas, gandeiras, forestais ou pesqueiras, que non renunciasen á aplicación deste réxime.

Exclúese expresamente da consideración de «titulares de explotacións agrícolas, forestais, gandeiras ou pesqueiras» para os efectos deste réxime especial a:

  1. Os propietarios de predios ou explotacións que as cedan en arrendamento ou en parzaría ou que de calquera outra forma cedan a súa explotación, así como cando cedan o aproveitamento da resina dos piñeiros situados nos seus predios ou explotacións.

  2. Os que realicen explotacións gandeiras en réxime de gandaría integrada.

Concepto de explotación agrícola, gandeira, forestal ou pesqueira

Teñen esta consideración as que obteñan de forma directa produtos naturais, vexetais ou animais, dos seus cultivos, explotacións ou capturas. Entre outras actividades inclúense o cultivo de flores, especias, sementes, etc., aínda que sexa en invernadoiros; a gandaría vinculada á explotación do solo, incluída a avicultura, apicultura, cunicultura, sericicultura e cría de especies cinexéticas; a silvicultura; as explotacións pesqueiras en auga doce; criadeiros de moluscos, crustáceos e piscifactorías.

Considéranse incluídos no réxime especial os servizos accesorios que os titulares das explotacións prestan a terceiros cos medios ordinariamente empregados nas súas explotacións, sempre que contribúan á realización das producións agrícolas, forestais, gandeiras ou pesqueiras dos destinatarios. Enténdese que os servizos prestados son accesorios se durante o ano anterior o seu importe non superou o 20 por cento  do volume total de operacións da explotación.

Teñen a consideración de servizos accesorios, entre outros:

A plantación, sementeira, cultivo, recolleita e transporte; a embalaxe e acondicionamento de produtos; a cría, garda e engorde de animais; a asistencia técnica; o arrendamento de apeiros e maquinaria; a eliminación de plantas e animais daniños; a explotación de instalacións de rega e drenaxe; os servizos complementarios da silvicultura como corta, entresaca, feito estelas e descortizado de árbores e a limpeza de bosques.