Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Regularización

As deducións provisionais regularízanse aplicando a porcentaxe definitiva correspondente aos catro primeiros anos naturais do exercicio habitual das entregas de bens e prestacións de servizos.

A porcentaxe definitiva a aplicar ao IVA soportado antes do inicio das operacións calcúlase do seguinte xeito:

Porcentaxe definitiva:

(Operacións con dereito a dedución dos 4 primeiros anos ÷ Total operacións dos 4 primeiros anos) x 100

Cálculo da regularización:

  • Pártese das deducións provisionais practicadas.

  • Réstanse as deducións definitivas aplicando a porcentaxe de dedución definitiva ás cotas soportadas antes de realizar as operacións.

  • A diferenza, positiva ou negativa, será o ingreso ou a dedución complementaria a efectuar.

Esquematicamente:

(deducións practicadas - deducións definitivas) = (- dedución complementaria + ingreso complementario)

A regularización das deducións correspondentes aos bens de investimento debe ampliarse aos anos seguintes polo procedemento de regularización de bens de investimento.

Para estes efectos, substitúese a porcentaxe de dedución aplicable no ano de adquisición do ben, pola porcentaxe de dedución definitiva correspondente aos catro primeiros anos de exercicio das entregas de bens ou prestacións de servizos a que se refiren os parágrafos anteriores.

Exemplo:

Maquinaria adquirida no ano “n” antes de iniciar as entregas de bens da actividade.A utilización da maquinaria comeza no ano “n +3” e a actividade iníciase o 1 de xaneiro do ano “n +2”.

A dedución provisional da maquinaria practicada no ano “n” regularizarase en función da porcentaxe de dedución global dos catro primeiros anos de exercicio da actividade (“n +2”, “n +3”, “n +4” e “n +5”). Ademais, regularizarase a dedución por bens de investimento durante os anos que quedan por transcorrer, neste caso, os anos “n +6” e “n +7”.