Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Deducións

O réxime de dedución rexerase polo previsto na Lei do IVE para este réxime especial.

Con carácter xeral, as cotas soportadas non son deducibles na medida en que os bens ou servizos utilícense nas entregas de ouro de investimento exento do imposto.

Excepcionalmente, haberá que ter en conta o seguinte:

  1. A realización das entregas de ouro de investimento exento, por empresarios ou profesionais, que producisen directamente ese ouro ou obtivéseno mediante transformación, xera o dereito a deducir as cotas soportadas ou satisfeitas pola adquisición ou importación de bens ou servizos vinculados coa devandita produción ou transformación.

  2. A realización de entregas de ouro de investimento exento por outros empresarios distintos dos contemplados na letra a) anterior xera o dereito a deducir:

    1. As cotas soportadas pola adquisición interna ou intracomunitaria dese ouro cando o provedor do mesmo renunciase á exención.

    2. As cotas soportadas ou satisfeitas pola adquisición ou importación dese ouro, cando no momento da súa adquisición ou importación non reunía os requisitos para ser considerado ouro de investimento, sendo transformado en ouro de investimento por quen efectúa a entrega exenta ou pola súa conta.

    3. As cotas soportadas polos servizos de cambio de forma, peso ou lei dese ouro.