Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Deducións

O réxime de dedución rexerase polo previsto na Lei do IVA para este réxime especial.

Con carácter xeral, as cotas soportadas non son deducibles na medida que os bens ou servizos se utilicen nas entregas de ouro de investimento exentas do imposto.

Excepcionalmente, haberá que ter en conta o seguinte:

  1. A realización das entregas de ouro de investimento exentas, por empresarios ou profesionais, que producisen directamente ese ouro ou o obtivesen mediante transformación, xera o dereito a deducir as cotas soportadas ou satisfeitas pola adquisición ou importación de bens ou servizos vinculados coa devandita produción ou transformación.

  2. A realización de entregas de ouro de investimento exentas por outros empresarios distintos dos contemplados na letra a) anterior xera o dereito a deducir:

    1. As cotas soportadas pola adquisición interna ou intracomunitaria dese ouro cando o provedor deste renunciase á exención.

    2. As cotas soportadas ou satisfeitas pola adquisición ou importación dese ouro, cando no momento da súa adquisición ou importación non reunía os requisitos para ser considerado ouro de investimento, despois de ser transformado en ouro de investimento por quen efectúa a entrega exenta ou pola súa conta.

    3. As cotas soportadas polos servizos de cambio de forma, peso ou lei dese ouro.