Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Obrigas censuais

A regulación actual desta materia encóntrase recollida no Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo.

As obrigas censais correspondentes aos suxeitos pasivos acollidos aos réximes especiais aplicables ás vendas a distancia e a determinadas entregas interiores de bens e prestacións de servizos, xa foron obxecto de estudo en capítulos anteriores.

  1. Obrigados a presentar declaración censal
  2. Modelo a utilizar e que se debe comunicar