Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Obrigados a presentar declaración censal

Están obrigados a presentar a declaración censal:

  • As persoas ou entidades establecidas no territorio de aplicación do imposto que teñan a consideración de empresarios ou profesionais.

  • As persoas ou entidades non establecidas no territorio de aplicación do imposto cando sexan suxeitos pasivos.

  • As persoas xurídicas que non actúen como empresarios ou profesionais cuxas adquisicións intracomunitarias de bens estean suxeitas ao IVA.

Como excepción non están obrigados as persoas ou entidades que realicen exclusivamente as seguintes operacións:

  • Arrendamentos de bens inmobles exentos do IVA (sempre que a súa realización non constitúa o desenvolvemento dunha actividade empresarial de acordo coa normativa do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas).

  • Entregas ocasionais de medios de transporte novos exentas do IVA por destinarse a outro Estado membro.

  • Adquisicións intracomunitarias exentas do IVA por operación triangular.