Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Quen pode efectuar a dedución

Só poden deducir o IVA os que cumpran os seguintes requisitos subxectivos:

  1. Ter a condición de empresarios ou profesionais.

  2. Ter iniciado a realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos correspondente ás súas actividades empresariais ou profesionais.

Non obstante, admítese a dedución das cotas soportadas ou satisfeitas antes do inicio da realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos propias da actividade.

Os suxeitos pasivos que realicen conxuntamente operacións suxeitas ao imposto e non suxeitas de acordo co disposto no artigo 7.8º da Lei do IVA en relación cos entes públicos, poderán deducir as cotas soportadas pola adquisición de bens e servizos destinados de forma simultánea á realización dunhas e outras en función dun criterio razoable e homoxéneo de imputación das cotas correspondentes aos bens e servizos utilizados para o desenvolvemento das operacións suxeitas ao imposto (ou non suxeitas por realizarse fóra do territorio de aplicación do imposto que orixinarían dereito a dedución se se tivesen efectuado neste).

Para estes efectos, un criterio razoable e homoxéneo de imputación das cotas correspondentes a bens e servizos destinados simultáneamente a ambos os dous tipos de operacións poderá ser a proporción que represente en cada ano natural o importe total, excluído o IVA, das entregas de bens e prestacións de servizos das operacións suxeitas ao imposto, respecto do total de ingresos que obteña o suxeito pasivo polo conxunto da súa actividade.

Obviamente non serán deducibles as cotas soportadas polas adquisicións ou importacións de bens ou servizos destinados exclusivamente a realizar operacións non suxeitas do artigo 7.8º da Lei do IVA.

Do mesmo modo serán de aplicación os criterios xerais de deducibilidad e no seu caso, será aplicable a norma da pro rata.

O previsto neste apartado non será de aplicación ás actividades de xestión de servizos públicos nas condicións sinaladas na letra a) do artigo 78.Dos.3.º da Lei do IVA.