Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Prazo de presentación

Con carácter xeral, a declaración recapitulativa comprenderá as operacións realizadas en cada mes natural, e presentarase durante os vinte primeiros días naturais do mes inmediato seguinte ao correspondente período mensual, salvo a correspondente ao mes de xullo, que poderá presentarse durante o mes de agosto e os vinte primeiros días naturais do mes de setembro, e a correspondente ao mes de decembro, que deberá presentarse durante os trinta primeiros días naturais do mes de xaneiro.

Cando nin durante o trimestre de referencia nin en cada un dos catro trimestres naturais anteriores o importe total das entregas de bens e prestacións de servizos que deban consignarse na declaración recapitulativa sexa superior a 50.000 euros, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, a declaración recapitulativa deberá presentarse durante os vinte primeiros días naturais do mes inmediato seguinte ao correspondente período trimestral, salvo a do último trimestre do ano, que deberá presentarse durante os trinta primeiros días naturais do mes de xaneiro.

Se ao final de calquera dos meses que compoñen cada trimestre natural se superase o importe mencionado no parágrafo anterior, deberá presentarse unha declaración recapitulativa para o mes ou os meses transcorridos dende o comezo do devandito trimestre natural durante os vinte primeiros días naturais inmediatos seguintes, de acordo co seguinte criterio:

  1. Se se supera o importe mencionado no parágrafo anterior no primeiro mes do trimestre natural, deberá presentarse unha declaración mensual incluíndo as operacións realiza- dás no devandito mes.

  2. Se se supera o importe mencionado no parágrafo anterior no segundo mes do trimestre natural, deberá presentarse unha declaración mensual, na que se incluirán as operacións correspondentes aos dous primeiros meses do trimestre e se incorporará unha marca na que se indique que se trata dun trimestre truncado.