Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Cuestións máis frecuentes expostas neste capítulo

1. Un particular que aluga unha praza de garaxe. Debe pagar o IVE ?

O arrendamento é unha operación que converte en empresario, para os efectos do IVE, a quen realízaa, independentemente de que o arrendador exerza ou non outra actividade empresarial ou profesional. Polo tanto, o particular que alugue unha praza de garaxe debe repercutir e ingresar o IVE da devandita operación.

2. Un particular que aluga unha vivenda incluíndo no devandito alugamento o dunha praza de garaxe anexa. Debe pagar o IVE ?

O alugamento de vivendas está exento e se a praza de garaxe é anexa á vivenda a operación estará no seu conxunto exento do imposto.

3. Unha persoa física, traballadora por conta allea nunha empresa, dedícase en horario extralaboral e pola súa conta a realizar servizos profesionais gratuítos para unha asociación. Ten que declarar o IVE polas devanditas operacións?

Para os efectos do IVE non ten a condición de profesional quen realice todos os seus servizos profesionais gratuitamente. Polo tanto, non tería que declarar o IVE polas devanditas operacións.

4. Unha persoa física promove a construción da súa vivenda. Ten por iso a consideración de empresario para os efectos do IVE ?

Non, xa que a vivenda non se destina á súa venda, adxudicación ou cesión, senón só ao uso particular do promotor.

5. E se promove a construción dun edificio de que destina unicamente unha parte para a súa vivenda e o resto á venda?

Neste caso, para os efectos do IVE converteríase en empresario e debe repercutir o IVE cando venda o construído e declarar o IVE da súa vivenda cando a ocupe, por producirse un autoconsumo.

6. Está suxeito ao IVE a porcentaxe que o dono dun local ten por un dereito de traspaso que o arrendatario transmitiu?

O traspaso do local é unha prestación de servizos prestada simultaneamente polo propietario e o arrendatario que está suxeita ao IVE.

7. Que cualificación ten a adquisición de produtos informáticos consistentes en programas encargados pola empresa para que se adapten á súa estrutura?

A subministración de produtos informáticos que fosen confeccionado previo encargo do seu destinatario conforme ás especificacións deste considéranse prestacións de servizos, considerandose accesoria á prestación de servizos a entrega do soporte.

8. E a adquisición de produtos informáticos consistentes en programas fabricados en serie?

Neste caso, considéranse produtos informáticos normalizados xa que non precisan de modificación substancial algunha para ser utilizados por calquera usuario e cualifícanse como entrega de bens.

9. Un empresario transmite todo o seu patrimonio empresarial a un só adquirente. Cómpre para que a transmisión estea non suxeita que o devandito adquirente continúe o exercicio da mesma actividade que desenvolvía o transmitente?

De acordo co número 1º do artigo 7 da Lei do Imposto sobre o Valor Engadido, aínda cumprindo que o adquirente deba ter intención de explotar o patrimonio empresarial, non é preciso que a actividade económica que realice o devandito adquirente sexa necesariamente a mesma que viña desenvolvendo o transmitente.

10. Unha empresa ten costume de ter unha serie de atencións cos seus clientes como regalarlles mostras dos seus produtos, chisqueiros, calendarios, axendas, etc. Débese pagar o imposto por estas entregas?

Hai distintas posibilidades:

  1. Que entregue mostras das súas mercadorías sen valor comercial estimable con fins de promoción: neste caso, trátase dunha operación non suxeita.

  2. Que entregue obxectos publicitarios que carezan de valor intrínseco que leven consignada de forma indeleble a mención publicitaria e que a entrega a un mesmo destinatario non supere os 200 euros. Estas entregas tampouco estarían suxeitas.

  3. Que non tratandose dos bens anteriores, adquíranse para a atención a clientes. Neste caso, tampouco estarían suxeitas.

  4. Que non tratandose dos bens establecidos nas letras a) e b) anteriores, adquíranse para outros fins e destínanse posteriormente a atención a clientes. Este é o único caso en que estarían suxeitas e non exentas.

11. Un particular español adquire un automóbil de turismo novo nun país da Unión Europea distinta de España e a continuación tráeo a España. Que imposto debe pagar?

Debe pagar o IVE en España ao tratarse de adquisición intracomunitaria de bens, independentemente de quen sexa o vendedor.

12. E se o vehículo é usado?

Neste caso, se o adquire dun empresario pagará o IVE no país en que este estea establecido. Se o adquire a un particular non pagará IVE.

13. Están exentas as clases recibidas nunha autoescola para sacar o permiso de conducir para turismos?

Non, as operacións realizadas por escolas de condutores de vehículos relativos aos permisos de condución das clases A, B e C están suxeitas e non exentas do Imposto.

14. E se se trata do permiso de conducir para camións?

Neste caso, as operacións realizadas estarán exentas do imposto tendo en conta que as clases para os permisos de condución C, D e E si están amparadas pola exención relativa ao ensino.