Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Cuestións máis frecuentes formuladas neste capítulo

1.Un particular que aluga unha praza de garaxe.Debe pagar o IVA?

O arrendamento é unha operación que converte en empresario, para os efectos do IVA, a quen a realiza, independentemente de que o arrendador exerza ou non outra actividade empresarial ou profesional.Polo tanto, o particular que alugue unha praza de garaxe debe repercutir e ingresar o IVA da devandita operación.

2.Un particular que aluga unha vivenda incluíndo no devandito aluguer o dunha praza de garaxe anexa.Debe pagar o IVA ?

O aluguer de vivendas está exento e se a praza de garaxe é anexa á vivenda a operación estará no seu conxunto exenta do imposto.

3.Unha persoa física, traballadora por conta allea nunha empresa, dedícase en horario extralaboral e pola súa conta a realizar servizos profesionais gratuítos para unha asociación.Ten que declarar o IVA polas devanditas operacións?

Para os efectos do IVA non ten a condición de profesional quen realice todos os seus servizos profesionais gratuitamente.Polo tanto, non tería que declarar o IVA polas devanditas operacións.

4.Unha persoa física promove a construción da súa vivenda.Ten por iso a consideración de empresario para os efectos do IVA ?

Non, dado que a vivenda non se destina á súa venda, adxudicación ou cesión, senón só ao uso particular do promotor.

5.E se promove a construción dun edificio do que destina unicamente unha parte para a súa vivenda e o resto á venda?

Neste caso, para os efectos do IVA converteríase en empresario e debe repercutir o IVA cando venda o construído e declarar o IVA da súa vivenda cando a ocupe, por producirse un autoconsumo.

6.Está suxeita ao IVA a porcentaxe que o dono dun local ten por un dereito de traspaso que o arrendatario transmitiu?

O traspaso do local é unha prestación de servizos prestada simultáneamente polo propietario e o arrendatario que está suxeita ao IVA.

7.Que cualificación ten a adquisición de produtos informáticos consistentes en programas encargados pola empresa para que se adapten á súa estrutura?

A subministración de produtos informáticos que fosen confeccionados previa encargo do seu destinatario conforme ás especificacións deste considéranse prestacións de servizos, considerándose accesoria á prestación de servizos a entrega do soporte.

8.E a adquisición de produtos informáticos consistentes en programas fabricados en serie?

Neste caso, considéranse produtos informáticos normalizados xa que non precisan de modificación substancial algunha para ser utilizados por calquera usuario e se cualifican como entrega de bens.

9.Un empresario transmite todo o seu patrimonio empresarial a un só adquirente.É necesario para que a transmisión estea non suxeita que o devandito adquirente continúe o exercicio da mesma actividade que desenvolvía o transmitente?

De acordo co número 1º do artigo 7 da Lei do Imposto sobre o Valor Engadido, aínda sendo necesario que o adquirente deba ter intención de explotar o patrimonio empresarial, non é preciso que a actividade económica que realice o devandito adquirente sexa necesariamente a mesma que viña desenvolvendo o transmitente.

10.Unha empresa ten costume de ter unha serie de atencións cos seus clientes como regalarlles mostras dos seus produtos, chisqueiros, calendarios, axendas, etc. Débese pagar o imposto por estas entregas?

Hai distintas posibilidades:

  1. Que entregue mostras das súas mercadorías sen valor comercial estimable con fins de promoción:neste caso, trátase dunha operación non suxeita.

  2. Que entregue obxectos publicitarios que carezan de valor intrínseco que leven consignada de forma indeleble a mención publicitaria e que a entrega a un mesmo destinatario non supere os 200 euros.Estas entregas tampouco estarían suxeitas.

  3. Que non tratándose dos bens anteriores, se adquiran para a atención a clientes.Neste caso, tampouco estarían suxeitas.

  4. Que non tratándose dos bens establecidos nas letras a) e b) anteriores, adquíranse para outros fins e destínanse posteriormente a atención a clientes.Este é o único caso en que estarían suxeitas e non exentas.

11.Un particular español adquire un automóbil de turismo novo nun país da Unión Europea distinto de España e a continuación tráeo a España.Que imposto debe pagar?

Debe pagar o IVA en España ao tratarse de adquisición intracomunitaria de bens, independentemente de quen sexa o vendedor.

12.E se o vehículo é usado?

Neste caso, se o adquire dun empresario pagará o IVA no país en que este estea establecido.Se o adquire a un particular non pagará IVA.

13.Están exentas as clases recibidas nunha autoescola para sacar o permiso de conducir para turismos?

Non, as operacións realizadas por escolas de condutores de vehículos relativas aos permisos de condución das clases A, B e C están suxeitas e non exentas do Imposto.

14.E se se trata do permiso de conducir para camións?

Neste caso, as operacións realizadas estarán exentas do imposto posto que as clases para os permisos de condución C, D e E si están amparadas pola exención relativa ao ensino.