Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Exencións relativas a actividades educativas

Están exentas dentro deste tipo de actividades as seguintes:

 • A educación da infancia e da mocidade, a garda e custodia de nenos, incluída a atención a nenos nos centros docentes en tempo interlectivo durante o comedor escolar ou en aulas en servizo de gardaría fóra do horario escolar, o ensino escolar, universitaria e de posgraduados, o ensino de idiomas e a formación e reciclaxe profesional, realizadas por Entidades de dereito público ou entidades privadas autorizadas para o exercicio das devanditas actividades.

  A exención estenderase ás prestacións de servizos e entregas de bens directamente relacionadas cos servizos enumerados no parágrafo anterior, efectuadas con medios propios ou alleos polas mesmas empresas docentes ou educativas que presten os mencionados servizos.

  Estarán suxeitas e non exentas as vendas denominadas “cursos de ensino a distancia” en que a operación estea integrada, con carácter principal, por unha entrega de bens (libros, fascículos, vídeos, etc.) á que acompaña, con carácter accesorio, a obriga que asume a empresa editora de atender as consultas dos adquirentes do curso.

  Non se comprenden nesta exención determinada servizos, como os relativos á práctica do deporte prestado por empresas distintas dos centros docentes (agás Asociacións de Nais e Pais de Alumnos), os de aloxamento e alimentación prestada por colexios maiores ou menores e residencias de estudantes, os relativos a permisos de condución de vehículos terrestres das clases A, B e C e os referentes aos títulos, licenzas ou permisos necesarios para a condución de buques ou aeronaves deportivas ou de recreo. Tampouco se comprenden na exención as entregas de bens efectuadas a título oneroso.

  Os servizos de comedor escolar están exentos cando sexan prestados directamente polos centros docentes ou educativos aos seus alumnos, non facendo extensiva esta exención a outros casos, como poden ser as empresas de catering escolar. (Consulta da DGT V0231-16).

  De acordo coa xurisprudencia do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas, os servizos educativos referidos no artigo 20.Un.9º están exentos do imposto con independencia de que conten ou non con autorización administrativa, e neste sentido pronunciouse a Dirección Xeral de Tributos na súa consulta vinculante de 16-2-06.

 • As clases a título particular prestadas por persoas físicas sobre materias incluídas nos plans de estudos do sistema educativo.

  Non terán a consideración de clases prestadas a título particular aquelas para cuxa realización cumpra darse de alta nas tarifas de actividades empresariais ou artísticas do Imposto sobre Actividades Económicas.

  Se o suxeito pasivo realiza directa e persoalmente a actividade considerarase profesional. Se tal actividade exércese nunha organización (academia, centro de estudos, etc.) considerarase unha actividade empresarial.