Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Suposto práctico

Don “XX” exerce a actividade de Cafetaría, epígrafe 672.1, dende o ano 2015.

A actividade desenvólvea nun local arrendado polo que paga 760 euros mensuais (máis IVA).Dende que comezou, o contribuínte está acollido ao réxime simplificado do IVA e desenvolveu a actividade cos seguintes elementos:

 • Potencia eléctrica:20 kw
 • Mesas:
  • 4 mesas para 4 persoas
  • 2 mesas para 2 persoas
 • Máquinas tipo «B»:2 máquinas

En canto ao persoal empregado no negocio, traballan o titular e 2 empregados a tempo completo durante todo o ano;un traballador de 18 anos 900 horas, dende o 1 de febreiro, e dous traballadores, dende o 1 de xullo ao 30 de setembro, que traballaron 720 horas cada un.

En 2020, o número de traballadores foi de 2 traballadores a xornada completa durante todo o ano máis o titular da actividade.

Outros datos a ter en conta:

 • O 1 de xullo de 2021 adquiriu un forno eléctrico por 450 euros e o 13 de outubro repuxo o mobiliario por 2.000 euros.

 • O 30 de novembro adquire panos da mesa, pousavasos e outro material en Portugal por 2.500 euros.

 • Ao finalizar o ano, o importe total do IVA soportado en operacións correntes ascende 9.330 euros.

  1. Calcular o ingreso a conta dos tres primeiros trimestres.
  2. Determinar a cota anual pola actividade.
  3. Determinar o resultado da autoliquidación final do cuarto trimestre.
 • No exercicio 2021 o volume de operacións en réxime simplificado ascendeu a 130.000 euros.

Solución:

 1. Cálculo do ingreso a conta:

  Actividade:cafetaría
  Epígrafe IAE:672.1, 2 y 3
  MóduloDefiniciónUnidadeCota devindicada anual por unidade
  1 Persoal empregado Persoa 2.356,07
  2 Potencia eléctrica Kw contratado 124,00
  3 Mesas Mesa 70,86
  4 Máquinas tipo «A» Máquina tipo «A» 221,43
  5 Máquinas tipo «B» Máquina tipo «B» 832,60
  6 Comisións por lotarías Euro 0,21
  Cota mínima por operacións correntes:13% da cota devindicada por operacións correntes

  Datos base a 1 de xaneiro de 2021:

  • Persoal empregado:3 persoas x 2.356,07 =7.068,21 euros
  • Potencia eléctrica:20 kw x 124,00 =2.480,00 euros
  • Mesas:5 mesas x 70,86 =354,30 euros
  • Máquinas tipo «B»:2 máquina x 832,60 =1.665,20 euros
  • Total: 11.567,71 euros
  • Ingreso a conta (4% x 11.567,71) =462,71 euros
  • Opta por deducir o IVA soportado dos activos fixos na declaración do último trimestre.
  • Cota trimestral 1 TESLA, 2T e 3T:462,71 euros.

  • (Consulte o 1 TESLA do modelo 303)

 2. Cota anual da actividade:

  Actividade:cafetaría
  Epígrafe IAE:672.1, 2 y 3
  MóduloDefiniciónUnidadeCota devindicada anual por unidade
  1 Persoal empregado Persoa 2.356,07
  2 Potencia eléctrica Kw contratado 124,00
  3 Mesas Mesa 70,86
  4 Máquinas tipo «A» Máquina tipo «A» 221,43
  5 Máquinas tipo «B» Máquina tipo «B» 832,60
  6 Comisións por lotarías Euro 0,21
  Cota mínima por operacións correntes:13% da cota devindicada por operacións correntes

  Cota devindicada por operacións correntes:

  • Persoal empregado:4,10 persoas x 2.356,07 =9.659,89 euros
  • Potencia eléctrica:20 kw x 124,00 =2.480,00 euros
  • Mesas:5 mesas x 70,86 =354,30 euros
  • Máquinas tipo «B»:2 máquinas x 832,60 =1.665,20 euros
  • Total: 14.159,39 euros

  Cota derivada do réxime simplificado: a maior das seguintes cantidades:

  1. Cota devindicada por operacións correntes:14.159,39 euros

   Cotas soportadas por operacións correntes:

   • Cotas soportadas:9.330,00 euros (*)
   • 1% difícil xustificación:141,59 euros
   • 9.471,59 euros
   • Cotas soportadas 9.330,00 euros +1% difícil xustificación:141,59 euros
   • Diferenza:(14.159,39 - 9.471,59)=4.687,80 euros

   (*) As cotas soportadas polo aluguer do local son cotas soportadas por operacións correntes e, polo tanto, están incluídas no importe total por este concepto.Se o local fose propio, as cotas soportadas na súa adquisición serían deducibles como activos fixos.

  2. Cota mínima: (13% de 14.159,39 euros):1.840,72 euros

   Polo tanto, a cota derivada do réxime simplificado é 4.687,80 euros

   Cota anual:

   • Cota derivada do réxime simplificado:4.687,80 euros
   • Cota devindicada adquisicións intracomunitarias de bens (2.500 euros x 21%):525,00 euros
   • IVA deducible activos fixos (450 x 21% +2.000 x 21%):-514,5 euros
   • Cota anual:4.698,30 euros

   Resultado da autoliquidación final:

   • Cota anual:4.698,30 euros
   • Ingresos a conta do exercicio:(462,71 x 3):-1.388,13 euros

   Resultado declaración 4.º trimestre:3.310,17 euros

   (Consulte o 4 TESLA do modelo 303)