Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Límite conxunto para as vendas intracomunitarias a distancia e os servizos prestados por vía electrónica, de telecomunicacións, radiodifusión e televisión (art.º 73 LIVA)

As vendas intracomunitarias a distancia e as prestacións de servizos de telecomunicacións, radiodifusión, televisión e vía electrónica, que teñan por destinatarios a consumidores finais e se efectúen por empresarios ou profesionais establecidos en único Estado membro, entenderanse realizados no Estado membro onde estea establecido o provedor cando o valor das devanditas prestacións e vendas non exceda, IVA excluído, de 10.000 euros no ano natural precedente, nin se superase esa cifra durante o ano natural en curso.

Non obstante, os empresario ou profesionais poderán optar pola tributación en destino destas operacións, aínda cando no ano natural anterior non se superase o límite de 10.000 euros.

A opción exercitarase ante o Estado membro de inicio da expedición ou transporte dos bens con destino ao cliente, ou no que estean establecidos os provedores tratándose das prestacións de servizos e comprenderá, como mínimo, dous anos naturais.

Para a aplicación do límite de 10.000 euros, o importe da contraprestación das operacións non poderá fraccionarse.

Para calcular este límite de 10.000 euros, non se terán en conta as vendas intracomunitarias a distancia de bens obxecto de impostos especiais efectuadas para as persoas ou entidades a que se refire o artigo 14 da LIVA.