Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Introdución

Todas as operacións realizadas por un suxeito pasivo han de quedar anotadas nos correspondentes Libros Rexistro específicos do IVA, debendo presentar o devandito suxeito pasivo unha autoliquidación única en cada período de liquidación comprensiva de todas as súas actividades realizadas, calquera que sexa o réxime de tributación daquelas e o lugar onde se realicen.

O período de tempo que comprende cada autoliquidación denomínase período de liquidación, que pode ser mensual ou trimestral.

Con carácter xeral, todos os suxeitos pasivos presentarán autoliquidacións trimestrais, salvo os inscritos no rexistro de devolución mensual, as Grandes Empresas cun volume de operacións para os efectos de IVA no ano natural inmediato anterior superior a 6.010.121,04 euros e os que apliquen o réxime especial do grupo de entidades.

As Administracións Públicas, aqueles obrigados tributarios adscritos á Delegación Central de Grandes Contribuíntes ou a algunha da Unidades de Xestión de Grandes Empresas, os obrigados tributarios cuxo período de liquidación coincida co mes natural, e as entidades que teñan a forma xurídica de sociedade anónima ou sociedade de responsabilidade limitada, están obrigadas á presentación electrónica por Internet utilizando un certificado electrónico recoñecido.

Para os efectos deste imposto, teñen a condición de Grandes Empresas os seguintes suxeitos pasivos:

  1. Aqueles cuxo volume de operacións, calculado conforme ao disposto na Lei do IVA, tería excedido durante o ano natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros.

  2. Aqueles que tivesen efectuado a adquisición da totalidade ou parte dun patrimonio empresarial ou profesional, cando a suma do seu volume de operacións do ano natural inmediato anterior e a do volume de operacións que tivese efectuado no mesmo período o transmitente do devandito patrimonio mediante a utilización do patrimonio transmitido excedese de 6.010.121,04 euros.

    Esta disposición resultará aplicable a partir do momento en que teña lugar a referida transmisión, con efectos a partir do día seguinte ao de finalización do período de liquidación no curso do cal tivese lugar.

Exemplo:

A sociedade A adquiriu o 3 de xullo do ano N un conxunto global de activos e pasivos constitutivos dunha unidade de negocio.No ano N-1 o volume de operacións da entidade A non superou os 6.010.121,04 euros.No ano N-1, o volume de operacións do negocio adquirido superou o importe de 6.010.121,04 euros.(DGT V1215-19).

A entidade A terá período de liquidación mensual dende o 1 de outubro do ano N. Dende esta data estará obrigada a levar os libros rexistro na Sede electrónica da AEAT.

Estes suxeitos pasivos están adscritos a unidades especiais de Xestión, polo que todas as súas actuacións relacionadas coa xestión tributaria se circunscribirán ao ámbito das Unidades de Xestión de Grandes Empresas, á Dependencia de Asistencia e Servizos Tributarios ou á Dependencia de Control Tributario e Alfandegueiro da Delegación Central de Grandes Contribuíntes.

Os suxeitos pasivos do IVA deben realizar a determinación da débeda tributaria, mediante autoliquidacións axustadas aos modelos aprobados polo Ministro de Facenda e Función Pública, debendo ingresar a débeda tributaria no lugar, forma e prazos que ao longo deste capítulo se irán expoñendo.

Non teñen obriga de efectuar as autoliquidacións aqueles suxeitos pasivos que realicen exclusivamente as operacións exentas dos artigos 20 (exencións en operacións interiores) e 26 (adquisicións intracomunitarias exentas) da Lei do IVA, agás as entidades incluídas no Réxime Especial de Grupos de Entidades que deberán presentar en todo caso o modelo 322, tendo en conta a especialidade do réxime de tributación.

Nas importacións de bens, o imposto liquidarase na forma prevista pola lexislación aduaneira para os dereitos arancelarios.

Non obstante, a recadación e ingreso das cotas do IVA á importación poderá efectuarse a través da autoliquidación correspondente ao período en que se reciba o documento no que conste a liquidación practicada pola Alfándega, sempre que o importador sexa un empresario ou profesional que actúe como tal e teña período de liquidación mensual.Para poder realizar este ingreso diferido do IVA á importación deberá exercitarse esta opción con carácter xeral durante o mes de novembro anterior ao inicio do ano natural no que vaia facer efecto.

Os empresarios ou profesionais que, cumprindo os requisitos, non opten pola aplicación do réxime de importación, poderán optar por unha modalidade especial para a declaración e o pagamento do IVA á importación cando concorran os seguintes requisitos:

  • Que o valor intrínseco do envío non supere os 150 euros.

  • Que se trate de bens que non sexan obxecto de impostos especiais.

  • Que o destino final da expedición ou transporte dos bens sexa o territorio de aplicación do imposto.