Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Prazos de expedición e envío das facturas

O seguinte cadro permite observar os distintos prazos de expedición e envío das facturas, en función da condición do destinatario ou da natureza das operacións:

Condición destinatario /
Natureza operación
Prazo de expediciónPrazo de envío
Destinatario non empresario nin profesional Ao realizar a operación No momento da súa expedición
Destinatario empresario ou profesional Antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se producise a devindicación do imposto correspondente á citada operación Antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se producise a devindicación do imposto correspondente á citada operación
Facturas recapitulativas destinadas a non empresarios nin profesionais O último día do mes natural no que se efectuasen as operacións que se documentan No momento da súa expedición
Facturas recapitulativas destinadas a empresarios ou profesionais Antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se producise a devindicación do imposto correspondente á citada operación Antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se producise a devindicación do imposto correspondente á citada operación
Facturas de entregas intracomunitarias de bens exentas Antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se inicie a expedición ou o transporte dos bens con destino ao adquirente Antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se inicie a expedición ou o transporte dos bens con destino ao adquirente
Facturas rectificadoras Tan pronto como o obrigado a expedila teña constancia das circunstancias que obrigan á súa expedición Antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se tivese expedido a factura

Para estes efectos, as operacións enténdense realizadas cando se produza a devindicación do IVA.

No caso das operacións en réxime especial do criterio de caixa, estas entenderanse realizadas para estes efectos, no momento en que se tivese producido a devindicación do IVA se non lles tivese sido de aplicación o devandito réxime especial.Polo tanto, o prazo para a expedición das facturas correspondentes a estas operacións réxese polos prazos xerais.