Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Prazos de rexistro

1.Con carácter xeral establécese que as operacións obxecto de anotación rexistral deberán acharse asentadas nos correspondentes libros rexistros no momento en que se realice a liquidación e pagamento do imposto relativo ás devanditas operacións ou, en calquera caso, antes de que finalice o prazo legal para realizar a referida liquidación e pagamento en período voluntario.

Non obstante, as operacións efectuadas polo suxeito pasivo respecto das cales non se expidan facturas deberán anotarse no prazo de sete días a partir do momento da realización das operacións ou da expedición dos documentos, sempre que este prazo sexa menor que o sinalado no apartado anterior.

2.Para os suxeitos pasivos que teñan a obriga de levar os Libros rexistro do Imposto a través da Sede electrónica, establécese un prazo específico de remisión:

A información correspondente ás facturas expedidas, no prazo de catro días naturais dende a expedición da factura, salvo que se trate de facturas expedidas polo destinatario ou por un terceiro, de acordo co disposto no artigo 164.dos da Lei do Imposto, e nas disposicións adicional terceira e sexta do Regulamento de facturación e Mercado Organizado do Gas, en cuxo caso, o devandito prazo será de oito días naturais.

En ambos os dous supostos a subministración deberá realizarse antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se tivese producido a devindicación do Imposto correspondente á operación que debe rexistrarse.Non obstante, tratándose de operacións non suxeitas ao Imposto polas que se tivese debido expedir factura, o prazo de catro ou oito días naturais determinarase con referencia á data en que se tivese realizado a operación.

O prazo de remisión dos rexistros de facturación correspondentes a facturas expedidas rectificadoras será de catro días naturais a contar dende a expedición da devandita factura.Así mesmo, o prazo para a remisión dos cobramentos das operacións acollidas ao réxime especial do criterio de caixa, será de catro días naturais dende que se produza o cobramento correspondente.

A remisión do documento electrónico de reembolso ao que se refire o artigo 9.1.2.º B) do Regulamento do Imposto, deberá realizarse antes do día 16 do mes seguinte ao período de liquidación en que se inclúa a rectificación do Imposto correspondente á devolución da cota soportada polo viaxeiro.

Para os efectos do cómputo do prazo destes catro ou oito días naturais, excluiranse os sábados, os domingos e os declarados festivos nacionais.

Recórdase que na páxina web da Axencia Tributaria se encontra dispoñible a ferramenta «Calculadora de prazos para a remisión dos rexistros de facturación» que indica a data límite para remitir os devanditos rexistros, así como o período e exercicio de anotación no Libro rexistro de facturas emitidas para cada unha das distintas claves de facturas.