Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Requisitos

 1. Poden solicitar a devolución do IVE que satisfixesen ou que lles fose repercutido no territorio peninsular español ou Illas Baleares, aqueles empresarios ou profesionais que cumpran os seguintes requisitos:

  1. Ser suxeito pasivo do IVE ou tributo análogo no seu país de residencia, o que deberá acreditarse na forma sinalada no apartado relativo ao «Procedemento para solicitar a devolución».

  2. Estar establecido na Comunidade, Canarias, Ceuta ou Melilla ou noutro territorio terceiro. En caso de empresarios ou profesionais establecidos nun territorio terceiro distinto das Canarias, Ceuta ou Melilla, deberá estar recoñecida a existencia de reciprocidade de trato a favor dos empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto por resolución do director Xeral de Tributos do Ministerio de Facenda.

   Non obstante, non será necesaria esta reciprocidade para obter a devolución das cotas do imposto soportado respecto das importacións de bens e as adquisicións de bens e servizos relativos a:

   • a subministración de cadros de persoal, moldes e equipos adquiridos ou importados no territorio de aplicación do imposto polo non establecido para a súa posta a disposición a un empresario establecido no mesmo para ser utilizado na fabricación de bens que ao termo da súa fabricación sexan expedidos ou transportados fóra da Comunidade con destino ao empresario non establecido.

   • os servizos de acceso, hostalaría, restauración e transporte, vinculados coa asistencia en feiras, congresos e exposicións de carácter comercial ou profesional que se celebren no territorio de aplicación do imposto.

    Tampouco se esixirá a devandita reciprocidade no caso dos empresarios ou profesionais non establecidos na Comunidade que se acollan aos réximes especiais aplicables aos suxeitos pasivos que presten servizos a persoas que non teñan a condición de suxeitos pasivos, que efectúen vendas a distancia de bens e certas entregas interiores de bens.

  3. Non ter en territorio peninsular español ou Illas Baleares un establecemento permanente ou, se fóra titular dun , non realizar desde o devandito establecemento entregas de bens nin prestacións de servizos.

  4. Que durante o período a que se refire a solicitude non realizasen no territorio de aplicación operacións suxeitas ao mesmo distintas de:

   • As entregas de bens e prestacións de servizos en que os suxeitos pasivos do imposto sexan os destinatarios das mesmas por investimento.

   • Os servizos de transporte e os seus servizos accesorios, exentos do imposto en virtude do que se dispón nos artigos 21, 23, 24 e 64 da Lei do IVE .

  5. Que, durante o período a que se refire a solicitude, os interesados non fosen suxeitos pasivos do IVE español por aplicación do mecanismo de “investimento do suxeito pasivo” regulado no artigo 84.Un.2º e 4º da Lei do IVE.

 2. As persoas establecidas nun territorio terceiro non comunitario deberán nomear previamente un representante residente no territorio a cuxo cargo estará o cumprimento das obrigas formais ou de procedemento, o cal responderá solidariamente nos casos de devolución improcedente.

  Non obstante, os empresarios ou profesionais non establecidos na Comunidade que se acollan aos réximes especiais aplicables aos suxeitos pasivos que presten servizos a persoas que non teñan a condición de suxeitos pasivos, que efectúen vendas a distancia de bens e certas entregas interiores de bens, non estarán obrigados a nomear representante ante a Administración Tributaria.

  Esta obriga tampouco será esixible no caso de empresarios ou profesionais establecidos nas Canarias, Ceuta ou Melilla, nin cando se trate de empresarios establecidos na Comunidade Europea.

 3. Tratandose de empresarios ou profesionais establecidos na Comunidade, terán dereito a solicitar a devolución na medida en que os bens ou servizos por cuxa adquisición ou importación soportouse o imposto, utilícense na realización de operacións que lles xeran o dereito a deducir o IVE soportado, tanto en aplicación do que se dispón na normativa vixente do Estado onde están establecidos, como do que se dispón na Lei do IVE.

  Para determinar o importe que hai que devolver aplícanse as regras da pro rata especial. Estas regras aplícanse tamén aos empresarios ou profesionais establecidos nas Canarias, Ceuta e Melilla.

 4. Non serán obxecto de devolución:

  1. As cotas que se repercutisen e soportado indebidamente no caso de entregas intracomunitarias e entregas con destino á exportación, exentas do imposto en ambos os dous casos.

  2. As cotas excluídas do dereito á dedución, segundo o que se establece nos artigos 95 e 96 da Lei do IVE.