Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Requisitos

 1. Poden solicitar a devolución do IVA que satisfixesen ou que lles haxa sido repercutido no territorio peninsular español ou Illas Baleares, aqueles empresarios ou profesionais que cumpran os seguintes requisitos:

  1. Ser suxeito pasivo do IVA ou tributo análogo no seu país de residencia, o que deberá acreditarse na forma sinalada no apartado relativo ao «Procedemento para solicitar a devolución».

  2. Estar establecido na Comunidade, Canarias, Ceuta ou Melilla ou noutro territorio terceiro.En caso de empresarios ou profesionais establecidos nun territorio terceiro distinto de Canarias, Ceuta ou Melilla, deberá estar recoñecida a existencia de reciprocidade de trato a favor dos empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto por resolución do Director Xeral de Tributos do Ministerio de Facenda.

   Non obstante, non será necesaria esta reciprocidade para obter a devolución das cotas do imposto soportadas respecto das importacións de bens e as adquisicións de bens e servizos relativas a:

   • a subministración de equipos, moldes e equipos adquiridos ou importados no territorio de aplicación do imposto polo non establecido para a súa posta a disposición a un empresario establecido neste para ser utilizado na fabricación de bens que ao termo da súa fabricación sexan expedidos ou transportados fóra da Comunidade con destino ao empresario non establecido.

   • os servizos de acceso, hostalaría, restauración e transporte, vinculados coa asistencia en feiras, congresos e exposicións de carácter comercial ou profesional que se celebren no territorio de aplicación do imposto.

    Tampouco se esixirá a devandita reciprocidade no caso dos empresarios ou profesionais non establecidos na Comunidade que se acollan aos réximes especiais aplicables aos suxeitos pasivos que presten servizos a persoas que non teñan a condición de suxeitos pasivos, que efectúen vendas a distancia de bens e certas entregas interiores de bens.

  3. Non ter en territorio peninsular español ou Illas Baleares un establecemento permanente ou, se fose titular dun, non ter realizado dende o devandito establecemento entregas de bens nin prestacións de servizos.

  4. Que durante o período a que se refire a solicitude non realizasen no territorio de aplicación operacións suxeitas a este distintas de:

   • As entregas de bens e prestacións de servizos nas que os suxeitos pasivos do imposto sexan os destinatarios destas por investimento.

   • Os servizos de transporte e os seus servizos accesorios, exentos do imposto en virtude do disposto nos artigos, 21, 23, 24 e 64 da Lei do IVA .

  5. Que, durante o período a que se refire a solicitude, os interesados non fosen suxeitos pasivos do IVA español por aplicación do mecanismo de “investimento do suxeito pasivo” regulado no artigo 84.Uno.2º e 4º da Lei do IVA.

 2. As persoas establecidas nun territorio terceiro non comunitario deberán nomear previamente un representante residente no territorio a cuxo cargo estará o cumprimento das obrigas formais ou de procedemento, o cal responderá solidariamente nos casos de devolución improcedente.

  Non obstante, os empresarios ou profesionais non establecidos na Comunidade que se acollan aos réximes especiais aplicables aos suxeitos pasivos que presten servizos a persoas que non teñan a condición de suxeitos pasivos, que efectúen vendas a distancia de bens e certas entregas interiores de bens, non estarán obrigados a nomear representante ante a Administración Tributaria.

  Esta obriga tampouco será esixible no caso de empresarios ou profesionais establecidos en Canarias, Ceuta ou Melilla, nin cando se trate de empresarios establecidos na Comunidade Europea.

 3. Tratándose de empresarios ou profesionais establecidos na Comunidade, terán dereito a solicitar a devolución na medida en que os bens ou servizos por cuxa adquisición ou importación se soportou o imposto, utilícense na realización de operacións que lles xeran o dereito a deducir o IVA soportado, tanto en aplicación do disposto na normativa vixente do Estado onde están establecidos, coma do disposto na Lei do IVA.

  Para determinar o importe a devolver aplícanse as regras da pro rata especial.Estas regras aplícanse tamén aos empresarios ou profesionais establecidos en Canarias, Ceuta e Melilla.

 4. Non serán obxecto de devolución:

  1. As cotas que se tivesen repercutido e soportado indebidamente no caso de entregas intracomunitarias e entregas con destino á exportación, exentas do imposto en ambos os dous casos.

  2. As cotas excluídas do dereito á dedución, segundo o establecido nos artigos 95 e 96 da Lei do IVA.