Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Repercusión do imposto ao destinatario

A repercusión supón a translación do peso económico do imposto polo suxeito pasivo ao destinatario da operación gravada.

A repercusión está configurada como un dereito-deber, por canto que a Lei establece que o suxeito pasivo debe repercutir o importe do imposto sobre o destinatario da operación gravada pero, ao mesmo tempo, para que este efectúe a repercusión, establécense na normativa unha serie de requisitos formais, temporais e materiais:

 • Requisitos formais

  A repercusión debe efectuarse mediante factura coas excepcións que conteñen as normas regulamentarias, consignando a cota repercutida separadamente da base impoñible.

 • Requisitos temporais

  A repercusión deberá efectuarse ao tempo de expedir e entregar a factura e debe efectuarse no prazo dun ano dende a data da devindicación.Noutro caso, o suxeito pasivo perde o dereito á repercusión (é dicir, o suxeito pasivo ingresou ou debe ingresar o imposto, pero non pode trasladalo aos destinatarios da operación).

 • Requisitos materiais

  Non existe obriga de soportar a repercusión en dous supostos:

  1. Cando a repercusión non se realice conforme á Lei.

  2. Cando a repercusión se realice antes da devindicación do imposto.

1.Regra especial.Repercusión a entes públicos

Nas entregas de bens e prestacións de servizos suxeitas e non exentas ao imposto cuxos destinatarios foran Entes públicos entenderase sempre que os suxeitos pasivos do imposto, ao formular as súas propostas económicas, aínda que sexan verbais, incluíron dentro destas o Imposto sobre o Valor Engadido que, non obstante, deberá ser repercutido como partida independente, cando así proceda, nos documentos que se presenten para o cobramento, sen que o importe global contratado experimente incremento como consecuencia da consignación do tributo repercutido.Neste sentido, os pregos de condicións particulares previstos na contratación administrativa conterán a prevención expresa de que para todos os efectos se entenderá que as ofertas dos empresarios comprenden non só o prezo da contrata, senón tamén o importe do imposto.

Exemplo:

Un Concello adxudica a realización dun servizo por importe de 12.000 euros.A factura que debe xirarse ao Concello será a seguinte:

Base impoñible:(12.000 ÷ 121) x 100 =9.917,36 euros

IVA ao 21%:2.082,64 euros

Total (9.917,36 + 2.082,64) =12.000,00 euros

 

2.Rectificación das cotas impositivas repercutidas

 1. Supostos nos que debe efectuarse a rectificación:

  A rectificación das cotas repercutidas debe efectuarse nos seguintes supostos:

  1. Nos casos de incorrecta fixación das devanditas cotas.

  2. Cando se produzan as circunstancias que dan lugar á modificación da base impoñible.

  A rectificación debe efectuarse cando se advirtan as causas da incorrecta determinación ou se produzan as circunstancias que dan lugar á modificación da base impoñible, sempre que non transcorresen 4 anos a partir do momento en que se devindicou o imposto ou da data en que se producisen as circunstancias que dan lugar á modificación da base impoñible.

  Pode procederse á rectificación sempre que se expedise factura, aínda que non se repercutise cota ningunha.

 2. Supostos nos que non procede a rectificación:

  Non procederá a rectificación nos seguintes casos:

  1. Cando a rectificación sexa debida á incorrecta fixación de cotas, implique un aumento das cotas repercutidas e os destinatarios non actúen como empresarios ou profesionais.

   Excepción: nos casos de elevación legal de tipos, a rectificación pode efectuarse no mes en que entren en vigor os novos tipos e no seguinte.

  2. Cando sexa a Administración Tributaria a que poña de manifesto, a través das correspondentes liquidacións, cotas impositivas devindicadas e non repercutidas maiores que as declaradas polo suxeito pasivo e resulte acreditado que o devandito suxeito pasivo participaba nunha fraude ou que sabía ou debía ter sabido, utilizando para o efecto unha dilixencia razoable, que realizaba unha operación que formaba parte dunha fraude.

 3. Procedemento de rectificación:

  1. Rectificación sen requirimento que implique aumento de cotas:

   • Por erro fundado de dereito ou circunstancias que dan lugar á modificación da base impoñible: a diferenza inclúese na declaración-liquidación do período no que debe efectuarse a rectificación.

   • Resto de causas: debe presentarse unha declaración-liquidación rectificadora á que se aplican a recarga e os xuros de mora que procedan segundo o artigo 27 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

  2. Rectificación que supoña diminución de cotas, o suxeito pasivo pode optar por:

   • Iniciar, cando proceda, o procedemento de rectificación de autoliquidacións previsto no artigo 120.3 da Lei Xeral Tributaria e nos artigos 126 a 129 do RGAT.

   • Regularizar a situación na autoliquidación do período en que deba efectuarse a rectificación ou nos posteriores ata o prazo dun ano dende que debeu efectuarse a rectificación.O suxeito pasivo debe reintegrar ao destinatario o importe das cotas repercutidas en exceso.

Nos supostos en que a operación gravada quede sen efecto como consecuencia do exercicio dunha acción de reintegración concursal ou outras de impugnación exercidas no seo do concurso, o suxeito pasivo deberá proceder á rectificación das cotas inicialmente repercutidas na autoliquidación do período no que foron declaradas as cotas devindicadas.

A Axencia Tributaria incorporou á súa páxina web unha «Calculadora de prazos modificación BI e outras rectificacións», onde pode consultarse a data límite para modificar o IVA repercutido cando se produzan as circunstancias previstas no artigo 80 da Lei do IVA ou un erro.Tamén facilita o período e exercicio do modelo 303 onde realizar o correspondente axuste.