Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Importe sobre o que se aplica o tipo impositivo. Base impoñible

A base impoñible do imposto é a cantidade sobre a que debe aplicarse o tipo, é dicir, é a cuantificación ou valoración monetaria do feito impoñible.

Con carácter xeral, a base impoñible será o importe da contraprestación , definido como veremos a continuación para cada tipo de operación.

Cando o importe da contraprestación non se coñece no momento da devindicación débese fixar a base impoñible provisionalmente, aplicando criterios fundados e rectificara posteriormente cando o importe sexa coñecido, se este importe non coincide co que se fixou provisionalmente.

  1. Entregas de bens e prestacións de servizos
  2. Adquisicións intracomunitarias
  3. Importacións