Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Vendas intracomunitarias a distancia a particulares ou consumidores finais

Con carácter xeral, as vendas intracomunitarias a distancia a particulares ou consumidores finais tributarán no Estado membro en que se encontre o cliente (particular ou consumidor final).

Non obstante, cando se realicen por empresarios establecidos nun único Estado membro, as vendas a distancia tributarán:

  1. No Estado membro de destino, se no ano anterior o importe das vendas intracomunitarias a distancia e das prestacións de servizos de telecomunicacións, televisión, radiodifusión e vía electrónica a consumidores finais establecidos noutros Estados membros tivese excedido de 10.000 euros.

  2. Se no ano anterior o importe das vendas intracomunitarias a distancia e das prestacións de servizos de telecomunicacións, televisión, radiodifusión e vía electrónica a consumidores finais establecidos noutros Estados membros non tería excedido de 10.000 euros e NON se exerceu a opción pola tributación en destino, tributarán en orixe ata 10.000 euros e en destino unha vez superados.

  3. Se no ano anterior o importe das vendas intracomunitarias a distancia e das prestacións de servizos de telecomunicacións, televisión, radiodifusión e vía electrónica a consumidores finais establecidos noutros Estados membros non tería excedido de 10.000 euros, pero o empresario tería exercido a opción prevista no artigo 73 da LIVA, tributarán en destino.

Para ingresar o IVA correspondente ás vendas intracomunitarias a distancia, o empresario poderá:

  1. Acollerse ao réxime da unión da denominada xanela única, que permite, mediante unha única autoliquidación presentada ante o Estado membro de identificación, ingresar o IVA devindicado pola totalidade das vendas intracomunitarias realizadas.

  2. Presentar unha autoliquidación en cada un dos Estados membros en que deba o IVA polas vendas intracomunitarias a distancia.