Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Condicións para a aplicación do réxime especial

O réxime especial do grupo de entidades aplícase cando así o acordan individualmente as entidades que optan pola súa aplicación.

A opción ten unha validez mínima de tres anos, sempre que se cumpran os requisitos esixibles para a aplicación do réxime especial, e entenderase prorrogada, salvo renuncia.

En todo caso, a aplicación do réxime especial quedará condicionada á súa aplicación por parte da entidade dominante.

Os acordos aos que se refire o parágrafo anterior deberán adoptarse polos Consellos de administración, ou órganos que exerzan unha función equivalente, das entidades respectivas antes do inicio do ano natural en que vaia resultar de aplicación o réxime especial.

A falta de adopción en tempo e forma dos acordos aos que nos referimos anteriormente determinará a imposibilidade de aplicar o réxime especial do grupo de entidades por parte das entidades nas que falte o acordo, sen prexuízo da súa aplicación, se é o caso, ao resto de entidades do grupo.