Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Obriga de facturar

Os empresarios e profesionais están obrigados a expedir factura e copia desta polas entregas de bens e prestacións de servizos que realicen no desenvolvemento da súa actividade e a conservar copia da mesma. Tamén deben expedir facturas nos supostos de pagamentos anticipados, agás nas entregas intracomunitarias de bens exentos.

Así mesmo, outras persoas e entidades que non teñan a condición de empresarios ou profesionais están obrigadas a expedir e conservar facturas ou outros xustificantes das operacións que realicen.

1. Supostos de expedición obrigatoria de factura

Sempre e en todo caso, os empresarios e profesionais están obrigados a expedir unha factura nos seguintes supostos:

 • Cando o destinatario sexa un empresario ou profesional que actúe como tal.

 • Cando o destinatario da operación así esíxao para o exercicio de calquera dereito de natureza tributaria.

 • Exportacións de bens exentos do IVE (agás as realizadas nas tendas libres de impostos).

 • Entregas intracomunitarias de bens exentos do IVE.

 • Cando o destinatario sexa unha Administración pública ou unha persoa xurídica que non actúe como empresario ou profesional.

 • Entregas de bens obxecto de instalación ou montaxe antes da súa posta a disposición.

 • Vendas a distancia cando se entendan realizadas no territorio de aplicación do imposto.

2. Excepcións á obriga de facturar

Non existe obriga de expedir factura, non sendo que sexa un suposto dos indicados como obrigatorios no apartado anterior, nas seguintes operacións:

 • As operacións exentas do IVE en virtude do que se establece no artigo 20 da Lei do IVE. Non obstante, a expedición de factura será obrigatoria nas operacións exentas do artigo 20.Un.2º, 3º, 4º, 5º, 15º, 20º, 22º, 24º, 25º e 28º da Lei do IVE.

 • As realizadas polos suxeitos pasivos no desenvolvemento de actividades ás que sexa de aplicación o réxime especial da recarga de equivalencia. Non obstante, deberá expedirse factura en todo caso polas entregas de inmobles suxeitas e non exentas do Imposto.

 • As realizadas por empresarios ou profesionais no desenvolvemento de actividades polas que se encontren acollidos ao réxime simplificado do IVE, non sendo que a determinación das cotas efectúese en atención ao volume de ingresos. Non obstante, deberá expedirse factura en todo caso polas transmisións de activos fixos.

 • Aquelas operacións que, con referencia a sectores empresariais ou profesionais ou a empresas determinadas, autorice o Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria, co fin de evitar perturbacións no desenvolvemento das actividades económicas dos empresarios ou profesionais.

Non existe tampouco obriga de expedir factura cando se trate das prestacións de servizos definidos no artigo 20.Un 16º e 18º, apartados a) a n) da Lei do IVE , non sendo que:

 • Enténdanse realizadas no TAI ou noutro Estado membro e estean suxeitas e non exentas ao mesmo.

 • Enténdanse realizadas no TAI, Canarias, Ceuta ou Melilla, estean suxeitas e exentas ao mesmo e sexan realizadas por empresarios ou profesionais distintos das entidades aseguradoras, sociedades xestoras de institucións de investimento colectivo, entidades xestoras de fondos de pensións, fondos de titulización e as súas sociedades xestoras, entidades de crédito, a través da sede da súa actividade económica ou establecemento permanente situado no citado territorio.

 • O Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Estatal de Administración Tributaria exima a outros empresarios ou profesionais da obriga de expedir factura, previa solicitude dos interesados, cando quede xustificado polas prácticas comerciais ou administrativas do sector de actividade de que se trate ou polas condicións técnicas de expedición destas facturas.

Non existe obriga de expedir unha «autofactura» no caso de adquisicións intracomunitarias nin tampouco nas operacións en que se produza o investimento do suxeito pasivo. Non obstante, terá a consideración de documento xustificativo da dedución a factura orixinal ou o xustificante contable, expedidos por quen realiza a entrega que dá lugar á adquisición intracomunitaria ou a prestación de servizos ou a entrega de bens que orixina o investimento do suxeito pasivo, sempre que a devandita adquisición de bens ou de servizos recóllase na correspondente autoliquidación.

3. Posibilidade de expedir documentos de facturación mensual. Facturas recapitulativas

Poderán incluírse nunha soa factura as operacións realizadas en distintas datas para un mesmo destinatario sempre que se efectuasen dentro dun mesmo mes natural.

As operacións entenderanse realizadas na data en que se producise a devindicación do imposto.