Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Outras exencións

Están exentas as seguintes operacións:

  • As prestacións de servizos e as entregas de bens accesorias a elas, que constitúan o servizo postal universal sempre que sexan realizadas polo operador ou operadores que se comprometen a prestar todo ou parte deste.Esta exención non se aplicará aos servizos cuxas condicións de prestación se negocien individualmente (ver consulta DGT V0643-10).Están suxeitos e non exentos, non obstante, os servizos locais, tanto se os prestan empresas privadas coma se o fai Correos.

  • Os servizos prestados directamente aos seus membros por unións, agrupacións ou entidades autónomas, incluídas as Agrupacións de Interese Económico, constituídas exclusivamente por persoas que exerzan esencialmente unha actividade exenta ou non suxeita cando concorran determinadas condicións.Quedan excluídos da citada exención os servizos prestados polas devanditas entidades aos membros que exerzan as actividades exentas ás que se refiren os números 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 22º, 23º, 26º e 28º do artigo 20.Uno da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido.

  • As entregas de bens e prestacións de servizos que, para o cumprimento dos seus fins específicos, realice a Seguridade Social.

  • As entregas de selos de Correos e efectos timbrados de curso legal en España por importe non superior ao seu valor facial.

  • As lotarías, apostas e xogos organizados pola Sociedade Estatal Lotarías e Apostas do Estado e a Organización Nacional de Cegos Españois e polos organismos correspondentes das Comunidades Autónomas, así como as actividades que constitúan os feitos impoñibles dos tributos sobre o xogo e combinacións aleatorias.