Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Adquisicións intracomunitarias

O imposto devindicarase no momento en que se consideren efectuadas as entregas de bens similares, de acordo cos criterios expostos no apartado anterior «Entregas de bens e prestacións de servizos». Polo tanto, a devindicación do Imposto producirase o día 15 do mes seguinte a aquel no que se inicie a expedición ou o transporte dos bens con destino ao adquirente.Non obstante, se con anterioridade á citada data se tivese expedido factura polas devanditas operacións, a devindicación terá lugar na data de expedición desta.

Dende 1 de marzo de 2020, para as adquisicións intracomunitarias de bens realizadas no marco dun acordo de venda de bens en consigna, aplícanse as normas relativas ás entregas intracomunitarias de bens correlativas analizadas no punto anterior.

Exemplo:

Nas entregas de bens entre un comitente francés e un comisionista español, cando este actúe en nome propio, a devindicación do imposto prodúcese o día 15 do mes seguinte a aquel en que se inicie a expedición ou transporte ou ben na data de expedición da factura se esta fose anterior.

Non se produce a devindicación cando se realicen os pagamentos anticipados anteriores ás adquisicións.

Exemplo:

Se un empresario español compra en decembro mercadorías a outro empresario belga por 10.000 euros, debendo entregar no momento do contrato o 10 por cento da contraprestación (1.000 euros), pero as mercadorías se transportan en xaneiro, expedíndose a factura nese mesmo mes, o imposto devindícase en xaneiro polo total importe da contraprestación (10.000 euros).