Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Entregas de bens e prestacións de servizos

A Lei establece dúas regras fundamentais:

 • O imposto devindícase cando se realiza a operación.

 • Cando existen pagamentos anticipados anteriores á realización da operación, o imposto devindícase no momento do cobramento total ou parcial do prezo polos importes efectivamente percibidos (salvo en entregas exentas por destinarse a outro Estado membro).

Exemplo:

A permuta de soares por pisos dos edificios que sobre estes se constrúan dá lugar á devindicación do IVA correspondente á entrega futura dos pisos polo pagamento anticipado que supón a entrega do soar.

Non se consideran efectivamente cobradas as cantidades retidas polo destinatario dos traballos como garantía da correcta execución destes.

Para determinar o momento en que se entende realizado o feito impoñible, a Lei distingue as diferentes operacións:

 1. Entregas de bens: cando se poñan a disposición do adquirente ou, no seu caso, cando se efectúen conforme á lexislación que lles sexa aplicable.

  É indiferente o feito de que o cobramento se produza con posterioridade.Polo tanto, nas vendas a prazos devéñase o imposto na súa totalidade cando os bens entregados se poñan a disposición do adquirente, aínda que os prazos se satisfagan posteriormente.

  Cando existe outorgamento de escritura pública, a posta a disposición enténdese realizada, por disposición legal, no momento do seu outorgamento.Non obstante, se da escritura se deducise un momento distinto para a posta a disposición da cousa, a devindicación producirase cando teña lugar a posta a disposición.

  Nas entregas de bens efectuadas sen que exista transmisión da propiedade (contratos de venda con pacto de reserva de dominio ou outra condición suspensiva, de arrendamento-venda de bens ou de arrendamento de bens con cláusula de transferencia da propiedade vinculante para ambas as dúas partes) a devindicación prodúcese cando os bens se poñan en posesión do adquirente.

 2. Prestacións de servizos:cando se presten, executen ou efectúen as operacións gravadas, salvo que se trate de operacións continuadas descritas no segundo parágrafo do artigo 75.Uno.2º da LIVA.

  Exemplo:

  O IVA dos servizos prestados polos avogados e procuradores no curso dun procedemento xudicial devindícase cando conclúa a realización do servizo, é dicir, cando conclúa o procedemento (salvo pagamentos anticipados).

 3. Nas execucións de obra con achega de materiais, a devindicación prodúcese no momento en que os bens a que se refiran se poñan a disposición do dono da obra.

 4. En execucións de obra con ou sen achega de materiais, cuxos destinatarios sexan as Administracións públicas, no momento da súa recepción.

  Exemplo:

  Empresario que realiza dúas execucións de obra con achega de material, unha para outro empresario e outra para unha Administración pública.

  • Cando o destinatario sexa outro empresario, a devindicación prodúcese no momento en que se poña a obra a disposición do seu dono.

  • Cando o destinatario sexa unha Administración pública, a devindicación prodúcese no momento en que se produza a recepción da obra e non no momento en que a obra se poña a disposición do seu dono.Todo iso sen prexuízo de que, se houbo pagamentos anticipados, o IVA devindíquese no momento do cobramento destes e sobre o seu importe.

 5. Transmisións de bens entre comitente e comisionista efectuadas en virtude de contratos de comisión de venda ou de compra cando o comisionista actúe en nome propio:

  • Nas comisións de venda: o IVA correspondente á entrega do comitente ao comisionista devéñase cando o comisionista entregue os bens ao cliente.

  • Nas comisións de compra: o IVA correspondente á entrega do comisionista ao comitente devindícase cando ao comisionista lle entregue os bens o provedor.

 6. En caso de entregas de bens efectuadas en virtude de contratos polos que unha das partes entrega á outra bens mobles, cuxo valor se estima nunha cantidade certa, obrigándose quen a recibe a procurar a súa venda dentro dun prazo e a devolver o valor estimado dos bens vendidos e o resto dos non vendidos, a devindicación das entregas dos bens vendidos se producirá cando quen os recibe os poña a disposición do adquirente.

 7. Nos supostos de autoconsumo, cando se efectúen as operacións gravadas.

 8. Nos arrendamentos, nas subministracións e, en xeral, nas operacións de tracto sucesivo ou continuado, no momento en que resulte esixible a parte do prezo que comprenda cada percepción.

  Exemplos:

  Subministración de gas, subministración de enerxía eléctrica, arrendamentos.

  Nos arrendamentos, a falta de pagamento da renda non impide que siga sendo obrigatorio ingresar o imposto, porque o imposto seguirá devindicándose cada vez que sexa esixible o pagamento do aluguer.

  Non obstante, cando non se pactase prezo o non se determinase o momento da súa esixibilidade, ou a esixibilidade sexa superior a un ano natural, a devindicación producirase a 31 de decembro de cada ano pola parte proporcional correspondente ao período transcorrido dende o inicio da operación, ou dende a anterior devindicación, ata a citada data.

  Exemplo:

  En caso de arrendamento de local no que se estipula que a renda se pagará á finalización deste e este ten unha duración de 4 anos, a devindicación producirase a 31 de decembro de cada ano, non dos 4 anos.

  Cando os subministracións constitúan entregas intracomunitarias de bens exentas (artigo 25.Uno da LIVA) ou transferencias exentas de bens corporais dunha empresa con destino a outro Estado membro, para afectalos ás necesidades da empresa neste Estado (artigo 25.Tres da LIVA), se non se pactou o prezo, ou non se determinou o momento da esixibilidade ou esta estableceuse cunha periodicidade superior ao mes natural, a devindicación do Imposto producirase o último día de cada mes pola parte proporcional correspondente ao período transcorrido dende o inicio da operación, ou dende a anterior devindicación, ata a citada data.

 9. Nas entregas intracomunitarias de bens exentas, distintas das da letra g) anterior, a devindicación producirase o día 15 do mes seguinte a aquel:

  • No que se inicie a expedición ou o transporte dos bens con destino ao adquirente, ou na data de expedición da factura se fose anterior.

  • No momento en que os bens se poñan a disposición do adquirente nas entregas de bens no marco dun acordo de venda de bens en consigna ou na data de expedición da factura polas devanditas operacións se fose anterior.

  • No momento en que se produza o incumprimento das condicións a que se refire o apartado tres do artigo 9 bis desta Lei.

  • Ao día seguinte da expiración do prazo de 12 meses dende a chegada dos bens ao Estado membro de destino sen que ningún empresario os adquirise no marco dun acordo de venda de bens en consigna.(Modificación introducida polo artigo 214 do Real Decreto-lei 3/2020, do 4 de febreiro (BOE do 5), aplicable dende o 1 de marzo de 2020).

 10. Nas entregas de bens realizadas nos termos previstos no artigo 8 bis da LIVA, a devindicación do imposto da entrega efectuada a favor do empresario ou profesional que facilite a venda ou a entrega, así como a efectuada por este, producirase coa aceptación do pagamento do cliente.

 11. Nas operacións de leasing, el devindicación prodúcese:

  • Antes de que exista compromiso de exercitar a opción de compra, a operación ten a consideración de servizo de arrendamento e o imposto devindícase a medida que sexa esixible cada percepción.

  • Cando exista compromiso de exercitar a opción, a operación pasa a ter a consideración de entrega de bens e devindícase o imposto pola cantidade que queda pendente de pagamento.