Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Exencións en operacións médicas e sanitarias

Están exentas as seguintes operacións:

  • Os servizos de hospitalización ou asistencia sanitaria e os demais directamente relacionados cos mesmos realizados por Entidades de dereito público ou por entidades ou establecementos privados en réxime de prezos autorizados ou comunicados.

  • A asistencia a persoas físicas por profesionais médicos ou sanitarios que consistan en diagnóstico, prevención e tratamento de enfermidades.

É indiferente quen sexa o pagador ou cobrador do servizo.Están exentos os servizos prestados por un profesional médico ou sanitario, tanto cando estes lle sexan aboados polo paciente coma se son aboados por unha sociedade médica ou polo hospital titular da actividade sanitaria.

Exemplos:

  • Os servizos médicos prestados á marxe ou con independencia dun tratamento médico, como poden ser as operacións de cirurxía estética, están suxeitos e non exentos do IVA.

  • Os digitopuntores, acupuntores, naturópatas e masoterapistas non se inclúen entre os profesionais médicos ou sanitarios de acordo co noso ordenamento xurídico vixente e os servizos prestados no exercicio das súas respectivas profesións están suxeitos e non exentos do imposto.

  • As entregas de sangue, plasma sanguíneo e demais fluídos, tecidos, e outros elementos do corpo humano para fins médicos ou de investigación están suxeitos e exentos do IVA.

  • Os servizos de estomatólogos, odontólogos, mecánicos dentistas e protésicos dentais e a entrega, reparación e colocación de próteses dentais e ortopedias maxilares realizadas por estes, calquera que sexa a persoa a cuxo cargo se realicen as devanditas operacións están suxeitos e exentos do IVA.

  • O transporte de enfermos ou feridos en ambulancias ou vehículos especialmente adaptados para iso están suxeitos e exentos do IVA.