Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Tipos impositivos

Bebidas edulcorantes

Con efectos 1 de xaneiro de 2021, modifícase o tipo impositivo aplicable ás bebidas que conteñen edulcorantes engadidos, tanto naturais como aditivos edulcorantes, que pasan a tributar ao tipo impositivo xeral do 21 por cento, medida que constitúe un compromiso social para racionalizar e promover o seu consumo responsable, en particular entre a poboación infantil e xuvenil.

Tipo cero por cento

Dende o 23 de abril de 2020 ata o 31 de decembro de 2021 aplicarase o tipo do 0 por cento ás entregas interiores, importacións e adquisicións intracomunitarias de material sanitario para combater a pandemia provocada polo COVID-19 cos seguintes requisitos:

  1. Os bens aos que se aplicará o tipo do 0 por cento serán os seguintes:

    • Para o período comprendido entre o 23 de abril e o 31 de outubro de 2020, os enumerados no anexo do Real Decreto-lei 28/2020, do 22 de setembro.

    • Para o período comprendido entre o 1 de novembro de 2020 e o 30 de abril de 2021, os enumerados no anexo do Real Decreto-lei 34/2020, do 17 de novembro.

    • Para o período comprendido entre o 1 de maio de 2021 e o 31 de decembro de 2021, os enumerados no anexo do Real Decreto-lei 7/2021, do 27 de abril.

  2. O tipo do 0 por cento aplicarase sempre que os destinatarios sexan entidades de Dereito Público, clínicas ou centros hospitalarios, ou entidades privadas de carácter social a que se refire o apartado tres do artigo 20 da LIVA.

Tipo catro por cento

O artigo 7 do RD-Lei 34/2020, con efectos dende o 19 de novembro de 2020 e ata o 31 de decembro de 2021, rebaixa temporalmente do 21 ao 4 por cento o tipo aplicable ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias das máscaras cirúrxicas desbotables cuxos destinatarios sexan distintos de entidades de Dereito Público, clínicas ou centros hospitalarios, ou entidades privadas de carácter social a que se refire o apartado tres do artigo 20 da LIVA.

Redución do tipo de IVA ao 10 por cento nas subministracións de enerxía eléctrica

Con efectos dende 26 de xuño e ata o 31 de decembro de 2021, para os contratos de enerxía eléctrica cuxo termo fixo de potencia non supere os 10 kW establécese unha rebaixa do 21 ao 10 por cento no tipo impositivo do IVA que recae sobre todos os compoñentes da factura eléctrica, cando o prezo medio mensual do mercado almacenista no mes anterior ao da facturación supere os 45 €/MWh.

Tamén se rebaixa ao 10 por cento o tipo impositivo do IVA aplicable á factura eléctrica dos titulares de contratos de subministración de electricidade que sexan perceptores do bono social, e ademais teñan recoñecida a condición de vulnerable severo ou vulnerable severo en risco de exclusión social, durante o período ao que se refire o parágrafo anterior, con independencia do prezo da electricidade do mercado almacenista.