Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Tipo impositivo reducido do 10 por cento

Aplícase o tipo do 10 por cento ás seguintes operacións:

 1. As entregas, adquisicións intracomunitarias e importacións dos seguintes bens, así como ás execucións de obra que teñan a consideración de prestación de servizos e como resultado inmediato a obtención destes bens:

  • As substancias ou produtos que sexan susceptibles de ser, habitual e idóneamente, utilizados para a nutrición humana ou animal, así como os animais, vexetais e os demais produtos susceptibles de ser utilizados, habitual e idóneamente, para a obtención destes produtos.

   Desde o 1 de xaneiro de 2021, exclúense deste concepto as bebidas que conteñen edulcorantes engadidos, tanto naturais coma aditivos edulcorantes, que pasan a tributar ao tipo impositivo xeral do 21 por cento.

  • Determinados bens susceptibles de ser utilizados en actividades agrícolas, forestais ou gandeiras.

  • As augas aptas para a alimentación humana ou animal ou para a rega.

  • Os medicamentos de uso veterinario.

  • Os produtos farmacéuticos comprendidos no Capítulo 30 «Produtos farmacéuticos» da Nomenclatura Combinada, susceptibles de uso directo polo consumidor final, distintos dos medicamentos de uso veterinario e daqueles aos que lles resulte de aplicación o tipo do 4 por cento.

   As compresas, tampóns, protegeslips, preservativos e outros anticonceptivos non medicinais, así como tamén os equipos médicos, aparellos e demais instrumental, relacionados no apartado oitavo do anexo da Lei do imposto, que polas súas características obxectivas, estean deseñados para aliviar ou tratar deficiencias, para uso persoal e exclusivo de persoas que teñan deficiencias físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, sen prexuízo dos bens para os que especificamente se prevé a aplicación do tipo do 4 por cento.

   Nesta categoría de bens non se encontran incluídos outros accesorios, recambios e pezas de reposto dos devanditos bens.

  • Os edificios ou parte dos mesmos aptos para a súa utilización como vivendas, incluídos os garaxes, cun máximo de dous, e anexos que se transmitan conxuntamente.

  • As flores, as plantas vivas de carácter ornamental, así como as sementes, bulbos, escallos e outros produtos de orixe exclusivamente vexetal susceptible de ser utilizados na obtención de flores e plantas vivas.

 2. As prestacións de servizos seguintes:

  • Os transportes de viaxeiros e dos seus equipaxes.

  • Os servizos de hostalaría, acampamento e balneario, os de restaurantes e, en xeral, a subministración de comidas e bebidas para consumir no acto, mesmo se se confeccionan previo encargo do destinatario.

  • Os servizos mixtos de hostalaría, espectáculos, discotecas, salas de festas, grellas ou outros análogos non se exceptúan expresamente do tipo reducido.

  • Determinados servizos efectuados en favor de titulares de explotacións agrícolas, forestais ou gandeiras.

  • Os servizos de limpeza de vías públicas, parques e xardíns públicos.

  • Os servizos de recollida, almacenaxe, transporte, valorización ou eliminación de residuos, limpeza e desratización de redes de sumidoiros públicos e a recolleita ou tratamento das augas residuais.

  • A entrada a bibliotecas, arquivos e centros de documentación, museos, corredores de arte, pinacotecas, teatros, circos, festexos taurinos, concertos, e aos demais espectáculos culturais en vivo. Tamén se aplica este tipo reducido á entrada a salas cinematográficas.

  • As prestacións de servizos de asistencia social que non estean exentas nin lles sexa de aplicación o tipo do 4 por cento.

  • Os espectáculos deportivos de carácter afeccionado.

  • As exposicións e feiras de carácter comercial.

  • As execucións de obra de renovación e reparación realizada en edificios destinados a vivendas que cumpran determinados requisitos.

  • Os arrendamentos con opción de compra de edificios ou parte dos mesmos destinados exclusivamente a vivendas, incluídas as prazas de garaxe, cun máximo de dúas unidades, e anexos neles situados que se arrenden conxuntamente.

  • A cesión dos dereitos de aproveitamento por quenda de edificios, conxuntos inmobiliarios ou sectores deles arquitectonicamente diferenciados cando o inmoble teña, polo menos, dez aloxamentos, de acordo co que se establece na normativa reguladora destes servizos.

  • Os prestados por intérpretes, artistas, directores e técnicos, que sexan persoas físicas, aos produtores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos e aos organizadores de obras teatrais e musicais.

 3. As execucións de obra, con ou sen achega de materiais, que cumpran os seguintes requisitos:

  • Que sexan consecuencia de contratos directamente formalizados entre o promotor e o contratista.

  • Que teñan por obxecto a construción ou rehabilitación de edificacións ou partes das mesmas destinadas principalmente a vivendas.

 4. As vendas con instalación de armarios de cociña, baño e encaixados, cando se cumpran determinados requisitos.

 5. As execucións de obra, con ou sen achega de materiais, consecuencia de contratos directamente formalizados entre as comunidades de propietarios dos edificios a que se refire o punto 3 e o contratista que teña por obxecto a construción de garaxes complementarios, sempre que non excedan de dous as prazas que hai que adxudicar a cada un dos propietarios.

 6. As importacións de obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección, así como tamén ás entregas e adquisicións intracomunitarias de obxectos de arte cando a entrega se realice polos seus autores ou habentes-dereito e empresarios non revendedores con dereito a dedución íntegra do imposto soportado.