Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

F) Operacións exentas

1. Adquisicións intracomunitarias

Podemos facer tres clasificacións destas exencións:

 1. Exencións que teñen por finalidade equiparar as adquisicións intracomunitarias aos outros feitos impoñibles. Neste sentido, están exentas as adquisicións intracomunitarias de bens cuxa entrega no territorio de aplicación do imposto ou importación estivese non suxeita ou estivese exenta.

 2. As adquisicións realizadas nunha operación triangular. Neste caso, a adquisición está exenta cando concorran os seguintes requisitos:

  1. Que se realicen por un empresario ou profesional que:

   • Non estea establecido nin identificado para os efectos do IVE no territorio de aplicación do imposto, e

   • Que estea identificado para os efectos do IVE noutro Estado membro da Comunidade.

  2. Que se efectúen para unha entrega subseguinte dos bens adquiridos, realizada no interior do territorio de aplicación do imposto polo propio adquirente.

  3. Que os bens adquiridos se expidan ou transporten directamente a partir dun Estado membro distinto daquel en que se encontre identificado para os efectos do IVE o adquirente e con destino á persoa para a que se efectúe a entrega subseguinte.

  4. Que o destinatario da posterior entrega sexa un empresario ou profesional ou unha persoa xurídica que non actúe como tal, a quen non lles afecte a non suxeición establecida para as adquisicións intracomunitarias de bens e que teñan atribuído un NIF-IVE fornecido pola Administración española.

 3. As adquisicións intracomunitarias de bens respecto das que se atribúa ao adquirente o dereito á devolución total do imposto que se devindicase polas mesmas polo procedemento especial de devolución a non establecidos.

2. Importacións

A Lei do IVE recolle unha serie de operacións exentas en relación coa entrada no interior do país, procedente de terceiros países, de determinados bens como aqueles cuxa entrega no interior estivese exento do imposto; bens persoais por traslado de residencia habitual; bens persoais por razón de matrimonio; bens de escaso valor; bens en réxime de viaxeiros; bens destinados a Organismos caritativos ou filantrópicos; bens con fins de promoción comercial; produtos da pesca, etc.

Así mesmo, para evitar a dobre imposición declárase a exención no imposto das importacións de gas a través do sistema de distribución de gas natural ou de electricidade, de calor ou de frío.

Estrutúrase o uso do réxime de depósito distinto do aduaneiro para restrinxir a exención das importacións de bens que se vinculen ao devandito réxime a:

 • Bens obxecto de Impostos Especiais en réxime suspensivo.

 • Bens procedentes do territorio aduaneiro da Comunidade.

 • Bens sinalados pola Directiva IVE (patacas, olivas, cacao, estaño, cobre, etc.).

 • Bens destinados ás tendas libres de impostos en portos e aeroportos.

A exención estenderase tamén aos servizos relacionados directamente coas importacións destes bens.

Desde o 1 de xullo de 2021, estarán exentas as importacións de bens, cando o Imposto sobre o Valor Engadido deba declararse en virtude do réxime especial aplicable ás vendas a distancia e a determinadas entregas interiores de bens e prestacións de servizos previstos no Título IX, Capítulo XI, Sección 4ª da Lei do IVE, e achéguese á Aduana o número de identificación individual asignado para a aplicación do devandito réxime especial.