Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Adquisicións intracomunitarias de medios de transporte novo realizadas por particulares e empresarios sen NIF-IVE

Inclúense aquí as adquisicións intracomunitarias de medios de transportes novos efectuadas polas seguintes persoas:

  • Particulares persoas físicas.

  • Persoas xurídicas que non actúan como empresarios ou profesionais e que carecen de NIF-IVE.

  • Empresarios que tributan no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca e que non teñen NIF-IVE.

  • Empresarios que realizan exclusivamente operacións exentas do IVE e que non xeran o dereito á dedución do IVE soportado, desprovistos de NIF-IVE.

Cando as persoas citadas nos catro guións anteriores efectúan adquisicións de bens noutros Estados membros da Unión Europea distinta de España, a tributación por IVE localízase no Estado de orixe e non hai suxeición ao IVE español polo concepto «adquisición intracomunitaria de bens». Isto é así, agás polo que se refire ás adquisicións de medios de transporte novo; neste caso, a entrega está exenta do IVE no Estado de orixe e grávase a adquisición intracomunitaria en España.

Teñen a consideración de medios de transporte:

  1. Os vehículos terrestres accionados a motor cuxa cilindrada sexa superior a 48 cm3 ou cuxa potencia exceda de 7,2 kw.

  2. As embarcacións cuxa eslora máxima sexa superior a 7,5 metros, con excepción daquelas ás que afecte a exención prevista no ámbito das operacións asimiladas a exportacións.

  3. As aeronaves cuxo peso total á engalaxe exceda de 1.550 quilogramos, con excepción daquelas ás que afecte a exención prevista no ámbito das operacións asimiladas a exportacións.

Teñen a consideración de novos cando se dea calquera das circunstancias seguintes:

  1. Que a súa entrega se efectúe antes dos tres meses seguintes á data da súa primeira posta en servizo ou, tratandose de vehículos terrestres accionados a motor, antes dos seis meses seguintes á citada data.

  2. Que os vehículos terrestres non percorresen máis de 6.000 km, as embarcacións non navegasen máis de 100 horas e as aeronaves non voasen máis de 40 horas.

A adquisición dun medio de transporte novo adquirido nun país da Unión Europea distinta de España, está suxeita sempre ao IVE en España cando o medio de transporte é expedido á Península ou Baleares, con independencia das condicións do transmitente e do adquirente.