Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Pro rata especial

Aplícase:

 1. Por opción do suxeito pasivo. A devandita opción efectúase nos prazos e formas seguintes:

  • Na última autoliquidación do Imposto correspondente a cada ano natural, procedéndose en tal caso, á regularización das deducións practicadas durante este.

  • Nos casos de inicio de actividades mediante a correspondente declaración censal, ata a finalización do prazo de presentación da autoliquidación correspondente ao período en que se produza o comezo da realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos propias da actividade.

   A opción produce efectos en tanto non sexa revogada, se ben, terá validez mínima de tres anos naturais, incluído o ano natural a que se refire a opción exercitada.

   A revogación poderá efectuarse na última autoliquidación do ano, procedéndose en tal caso, á regularización das deducións practicadas neste.

 2. Obrigatoriamente cando aplicando a pro rata xeral a dedución exceda nun 10 por cento da que resultaría aplicando a pro rata especial.

 3. Obrigatoriamente polas entidades que exercitasen a opción polo nivel avanzado do Réxime Especial do grupo de entidades do IVA en relación co sector diferenciado das operacións intragrupo, segundo establece o artigo 63 bis.3 do RIVA.

Cálculo do IVA soportado deducible:

 1. As cotas soportadas en bens ou servizos utilizados exclusivamente en operacións con dereito a dedución, dedúcense integramente.

 2. As cotas soportadas en bens ou servizos utilizados exclusivamente en operacións sen dereito a deducir non poden deducirse.

 3. As cotas soportadas en bens ou servizos utilizados só en parte en operacións con dereito a dedución dedúcense na porcentaxe da pro rata xeral.

Exemplo de cálculo da porcentaxe definitiva de dedución:

Nunha actividade de aluguer de locais e vivendas optouse por aplicar a pro rata especial.As actividades realizadas no ano “n” foron:

 • Aluguer de vivendas (sen dereito a dedución):20.000 euros
 • Aluguer de locais (con dereito a dedución):25.000 euros

O IVA soportado durante “n” ten a seguinte desagregación:

 • IVA soportado en aluguer locais:800 euros
 • IVA soportado en aluguer vivendas:320 euros
 • IVA soportado en servizos de uso común en ambas as dúas actividades:160 euros

IVA soportado deducible:

 1. En operacións sen dereito a dedución:0 euros

 2. En operacións con dereito a dedución:800 euros

 3. Cotas deducibles por servizos de uso simultáneo en ambas as dúas actividades:

  [25.000 ÷ (20.000 + 25.000)] x 100 = 55,5555%

  Redondéase en exceso =56%

  160 x 56% =89,60 euros

  Total IVA soportado deducible:889, 60 euros