Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Suposto xeneral de devolución

Os suxeitos pasivos que non puidesen efectuar as deducións por exceder a contía destas das cotas devindicadas, poden solicitar a devolución do saldo ao seu favor existente a 31 de decembro de cada ano na autoliquidación correspondente ao último período de liquidación do devandito ano.

Deben presentar a autoliquidación por vía electrónica a través de internet ou se se trata de predeclaración na entidade bancaria colaboradora na que pretenden recibir a devolución ou na Delegación ou Administración da AEAT correspondente ao seu domicilio fiscal.

A Administración está obrigada a practicar liquidación provisional no prazo de seis meses dende que remate o prazo de presentación da declaración.En autoliquidacións presentadas fose de prazo, os 6 meses computaranse dende a data da súa presentación.Cando da declaración ou da liquidación provisional resulte unha cantidade a devolver, procederá á súa devolución de oficio.Se a liquidación provisional non se practica neste prazo, procederá a devolver de oficio o importe total da cantidade solicitada.

Transcorrido o prazo de 6 meses citado sen que se ordenase o pagamento da devolución por causa imputable á Administración, aplicarase á cantidade pendente de devolución o xuro de mora dende o día seguinte á finalización do devandito prazo e ata a data de ordenamento do pagamento da devolución sen necesidade de que se reclame polo suxeito pasivo.

As devolucións realizaranse por transferencia bancaria.Non obstante, cando concorran circunstancias excepcionais que o xustifiquen, a devolución poderase realizar mediante cheque cruzado ou nominativo do Banco de España.

As autoliquidacións do IVA con resultado a devolver e con solicitude de emisión mediante cheque nominativo ou cruzado, presentaranse xunto cun escrito solicitando a devandita forma de devolución na Delegación ou Administración da AEAT do domicilio fiscal do declarante.