Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Obrigas formais

Nas operacións nas que se aplique este réxime, non existe obriga de consignar separadamente na factura a cota repercutida, debendo entenderse incluída no prezo.

As facturas que documenten operacións ás que lles sexa de aplicación este réxime especial, deberán facer constar a mención «réxime especial das axencias de viaxes».

Os suxeitos pasivos deberán anotar no Libro Rexistro de facturas recibidas, coa debida separación, as correspondentes ás adquisicións de bens ou servizos efectuadas directamente en interese do viaxeiro.