Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Cuestións máis frecuentes formuladas neste capítulo

Tributación polo IVA ou polo concepto de transmisións patrimoniais onerosas do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados das seguintes operacións:

1.Un empresario vende o mobiliario vello por renovación adquirido hai 8 anos.

A entrega tributa polo Imposto sobre o Valor Engadido ao ser realizada por un empresario no desenvolvemento da súa actividade.

2.E se quen vende é un centro de ensino?

Estamos ante unha entrega de bens que non tributa por ningún dos dous impostos:

  • Non tributa por transmisións patrimoniais porque a realiza un empresario.

  • Non tributa por IVA por ser unha das operacións declaradas exentas pola Lei, ao terse utilizado os bens en operacións exentas que non xeran o dereito a dedución do IVA soportado (artigo 20.Uno.24.º da Lei do IVA).

3.E se un empresario non promotor inmobiliario vende un piso a un particular para vivenda?

A entrega tributa, por excepción, por transmisións patrimoniais:

  • Non tributa por IVA por ser unha das operacións declaradas exentas pola Lei ao tratarse dunha segunda ou ulterior entrega de edificacións.

  • Tributa polo concepto de transmisións patrimoniais onerosas, aínda que a realiza un empresario.

4.Compra dunha máquina de escribir usada nunha tenda ou directamente a un particular.Que imposto debe pagarse?

  • Se se compra nunha tenda débese pagar o IVA ao comerciante.

  • Se se compra a un particular debe ingresarse o Imposto sobre Transmisións Patrimoniais Onerosas.

5.Como tributa a achega de maquinaria afecta unha actividade empresarial que fai un socio a unha sociedade recibindo a cambio as correspondentes accións?

  • A entrega da maquinaria tributa polo Imposto sobre o Valor Engadido ao ser o aportante un empresario e formar parte do seu patrimonio empresarial.

  • Se é o caso, tributará ademais polo concepto de operacións societarias do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, se se produce a constitución ou aumento do capital ou a achega de socios para repoñer perdas.