Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Réximes simplificados e agricultura, gandaría e pesca

Límites excluíntes

O artigo 70 da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2021 e vixencia indefinida, modifica a disposición transitoria décimo terceira da Lei do IVE co fin de prorrogar para o período 2021 os límites para a aplicación do réxime simplificado e o réxime especial de agricultura, gandaría e pesca.

Desta maneira, os límites aplicables para o exercicio 2021 son os seguintes:

No caso do réxime simplificado, volume de ingresos no ano inmediato anterior:

  • Conxunto de actividades, agás as agrícolas, forestais e gandeiras: 250.000 euros.

  • Actividades agrícolas, forestais e gandeiras: 250.000 euros.

No caso do REAGP, volume de ingresos no ano inmediato anterior:

  • Actividades comprendidas no REAGP : 250.000 euros.

  • Restantes actividades: 250.000 euros.

En ambos os dous réximes, o volume de adquisicións e importacións de bens e servizos no ano inmediato anterior, excluídas as relativas ao inmobilizado: 250.000 euros.

Redución do número de períodos impositivos afectados pola renuncia ao réxime especial simplificado e réxime especial de agricultura, gandaría e pesca de IVE  correspondente aos exercicios 2020 e 2021

Os contribuíntes que renunciasen para o exercicio 2020 aos réximes especiais simplificados e da agricultura, gandaría e pesca, poderán volver aplicar estes réximes no exercicio 2021 ou 2022.

Os contribuíntes que renuncien aos réximes especiais simplificados e da agricultura, gandaría e pesca en 2021, poderán volver aplicar estes réximes no exercicio 2022.

Prazos de renuncias e revogacións aos réximes simplificados e da agricultura, gandaría e pesca do IVE, para o ano 2021

O prazo de renuncia aos réximes simplificados e da agricultura, gandaría e pesca e a revogación da mesma, que deban prover efectos para o ano 2021, é desde o 24 de decembro ata o 31 de xaneiro de 2021.

As renuncias e revogacións presentadas para o ano 2021 aos réximes especiais simplificados e da agricultura, gandaría e pesca durante o mes de decembro de 2020, con anterioridade ao 24 de decembro, enténdense presentadas en período hábil, podendo ser modificada a opción realizada no prazo citado no parágrafo anterior.

Ingreso a conta correspondente ao primeiro trimestre do 2021

Os empresarios que realicen actividades acollidas ao réxime simplificado distinto das agrícolas, gandeiras e forestais poderán reducir nun 20 as porcentaxes para o cálculo do ingreso a conta correspondente á primeira cota trimestral do exercicio 2021, establecidos no número 3 das Instrucións para a aplicación dos índices e módulos no IVE do Anexo II da Orde HAC/1155/2020, do 25 de novembro.

A devandita redución será do 35 por cento para as actividades de comercio polo miúdo, hostalaría e transporte clasificado nos seguintes epígrafes de IAE: 653.2, 653.4 e 5, 654.2, 654.5, 654.6, 659.3, 663.1, 671.4, 671.5, 672.1, 2 e 3, 673.1, 673.2, 675, 676, 681, 682, 683 e 721.1 e 3.