Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Vendas intracomunitarias a distancia a persoas cuxas adquisicións intracomunitarias estean non suxeitas

As entregas de bens expedidos dende un Estado membro a outro con destino a persoas xurídicas que non actúen como empresario ou profesional, suxeitos pasivos acollidos ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca ou suxeitos pasivos que realicen exclusivamente operacións que non dan dereito a deducir, tributarán do seguinte xeito:

  1. Medios de transporte novos:tributarán no Estado membro de destino como adquisición intracomunitaria de bens e como entrega intracomunitaria exenta no Estado membro de orixe.

  2. Bens obxecto de impostos especiais: tributarán no estado membro de destino como entrega de bens.

  3. Bens acollidos ao réxime especial de bens usados: tributarán no Estado membro de orixe de acordo coas normas reguladoras do devandito réxime.

  4. Bens obxecto de instalación ou montaxe: tributarán no Estado membro de destino como entrega de bens excluída do concepto de venda intracomunitaria a distancia, e polo tanto do réxime da unión da xanela única

  5. Para o resto dos bens, hai que distinguir se a adquisición está suxeita como adquisición intracomunitaria no estado membro de destino ou non o está:

    1. Se a adquisición está suxeita como adquisición intracomunitaria por superarse os límites do artigo 14 da LIVA ou terse exercido a opción prevista no mesmo artigo, a operación tributará como adquisición intracomunitaria no Estado membro de destino e como entrega intracomunitaria exenta no Estado membro de orixe.

    2. Se pola contra, a adquisición non está suxeita como adquisición intracomunitaria, a operación tributará de acordo cos mesmos criterios aplicables ás vendas intracomunitarias a distancia a consumidores finais e será susceptibles de incluírse no réxime da unión da xanela única.