Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Concepto

Considéranse vendas intracomunitarias a distancia as entregas de bens expedidos ou transportados polo vendedor, directa ou indirectamente, ou pola súa conta, a partir dun Estado membro distinto do de chegada da expedición ou do transporte con destino ao cliente, cando se cumpran as seguintes condicións:

 1. Que os destinatarios sexan as persoas cuxas adquisicións intracomunitarias de bens non estean suxeitas ao imposto en virtude do disposto no artigo 14 da LIVA ou ben calquera outra persoa que non teña a condición de empresario ou profesional actuando como tal.

 2. Que os bens obxecto das devanditas entregas sexan distintos de medios de transporte novos ou bens obxecto de instalación ou montaxe.

As vendas intracomunitarias a distancia inclúen, polo tanto, entregas de bens aos seguintes destinatarios:

 1. Particulares ou consumidores finais.

 2. Persoas xurídicas que non actúen como empresarios ou profesionais.

 3. Suxeitos pasivos acollidos ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca.

 4. Suxeitos pasivos que realicen exclusivamente operacións que non dan dereito a deducir.

Polo que se refire aos bens, as vendas intracomunitarias a distancia inclúen todo tipo de bens, agás:

 1. Exclúe en todo caso os medios de transporte novos e os bens obxecto de instalación ou montaxe.

 2. Exclúense as vendas acollidas ao réxime especial de bens usados no Estado membro en que se inicie o transporte, que tributarán neste Estado membro de acordo coas normas reguladoras deste réxime.

En canto ao transporte, considerarase que o provedor interveu de xeito indirecto nos seguintes casos:

 1. Cando contrate a expedición ou o transporte dos bens a un terceiro para que os entregue ao cliente.

 2. Cando un terceiro se encargue do transporte dos bens, pero o provedor asuma toda ou parte da responsabilidade pola entrega física dos bens ao cliente.

 3. Cando o provedor facture e cobre o transporte ao cliente.

 4. Cando o provedor contribúa por calquera medio aos servizos de entrega dun terceiro ao cliente, poña en contacto o cliente e a un terceiro ou facilite de calquera outra forma a un terceiro a información necesaria para a entrega dos bens ao consumidor.

Pola contra, non se considerará que os bens foron expedidos ou transportados polo provedor ou pola súa conta, cando o cliente transporte el mesmo os bens ou cando o cliente organice a entrega dos bens cun terceiro e o provedor non interveña de xeito directo ou indirecto para organizar ou contribuír a organizar a expedición ou o transporte dos devanditos bens.