Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Cuestións máis frecuentes formuladas neste capítulo

1.Cando se considera que unha actividade é independente, para os efectos da aplicación deste réxime?

Cando apareza recollida de xeito específico na Orde Ministerial que regule o réxime simplificado.

2.Como se computa o persoal empregado no réxime simplificado do IVA?

Tanto o persoal empregado non asalariado como o asalariado cuantifícase segundo as regras da instrución para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF.

3.Como se renuncia ao réxime simplificado?

A renuncia efectuarase a través dunha declaración censal (modelos 036 ou 037), ao tempo de presentar a de comezo de actividade ou, no seu caso, no mes de decembro anterior ao ano natural en que deba producir efectos.Estes abranguerán un período mínimo de tres anos e entenderase prorrogada para cada un dos anos seguintes, en que puidese ser aplicable o réxime, salvo que se revogue no mes de decembro.

Tamén cabe a renuncia tácita cando se presente en prazo a autoliquidación do primeiro trimestre do ano aplicando o réxime xeral, ou cando se presente en prazo a primeira autoliquidación, aplicando o réxime xeral, do trimestre inmediatamente posterior ao comezo da actividade, se esta se iniciou comezado o ano.

4.Que modelos deben presentar os empresarios ou profesionais que realizan actividades en réxime simplificado?

Os empresarios e profesionais que realicen actividades en réxime simplificado deben presentar trimestralmente o modelo 303 de autoliquidación de IVA.Deste modo agrúpanse nun único modelo 303 de autoliquidación do IVA, todos os supostos de presentación de autoliquidacións que incumben aos suxeitos pasivos do Imposto con obrigas periódicas de declaración, coa única excepción das entidades que apliquen o réxime especial do grupo de entidades e os réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos.

Ademais, terán que presentar unha declaración resumo anual, modelo 390, salvo que conforme se establece no artigo 71 do Regulamento do IVA, por Orde do Ministro de Facenda e Función Pública sexan exonerados desta obriga.Actualmente están exonerados de presentar o modelo 390 os empresarios ou profesionais que tributando só en territorio común estean acollidos ao réxime simplificado exclusivamente e/ou que ademais realicen exclusivamente a actividade de arrendamento de bens inmobles urbanos (ou actividades polas que non exista obriga de presentar autoliquidacións periódicas).

5.Cal é o prazo de presentación do modelo 303 e resumo anual modelo 390?

A presentación da autoliquidación e, no seu caso, o ingreso do modelo 303 efectuarase nos vinte primeiros días naturais do mes seguinte á finalización do correspondente período de liquidación trimestral, agás a do último período de liquidación (4 TESLAS), que deberá presentarse durante os trinta primeiros días naturais do mes de xaneiro.Se é o caso, tamén deberá presentarse coa declaración-resumo anual modelo 390 (pode non ser esixible a presentación da declaración resumo anual se así se establece por Orde do Ministro de Facenda e Función Pública) durante os trinta primeiros días naturais do mes de xaneiro.

No caso de que o vencemento do prazo coincida cun sábado ou día inhábil entenderase que o prazo finaliza o primeiro día hábil seguinte.

6.Que cotas pode deducir un empresario que ten dúas actividades, unha que tributa en simplificado e outra en recarga de equivalencia?

  • As cotas soportadas ou satisfeitas na adquisición ou importación de bens e servizos empregados no sector de actividade en simplificado, serán deducibles conforme á normativa que regula ese réxime.

  • Non serán deducibles, en ningunha medida, as cotas soportadas en relación con bens e servizos utilizados no sector en recarga de equivalencia.

  • As cotas soportadas ou satisfeitas en relación con bens e servizos utilizados simultáneamente en ambos os dous sectores diferenciados, serán deducibles nun 50 por cento para os efectos do réxime simplificado.

7.É posible minorar o importe a ingresar en caso de incapacidade do titular?

Si.Poderase solicitar a redución dos índices ou módulos nos casos en que o titular da actividade se encontre en situación de incapacidade temporal e non teña outro persoal empregado.