Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Réxime especial do grupo de entidades

Con efectos 11 de xullo de 2021, o artigo 8.Dos da Lei 11/2021, do 9 de xullo, matiza o alcance e natureza dos incumprimentos das obrigas específicas deste réxime nas que necesariamente debe ser suxeito infractor a entidade dominante, por exercer a representación do grupo de entidades.

En concreto, a entidade dominante será suxeito infractor polos incumprimentos das obrigas derivadas do ingreso da débeda tributaria, da solicitude de compensación ou da devolución resultante da declaración-liquidación agregada, sendo responsable da veracidade e exactitude dos importes e cualificacións consignadas polas entidades dependentes que se integran na devandita declaración.

As demais entidades que apliquen o réxime especial do grupo de entidades responderán solidariamente do pagamento destas sancións.