Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Cuestións máis frecuentes formuladas neste capítulo

1.Teñen a obriga de presentar o modelo 390 os suxeitos pasivos ocasionais que presenten un modelo 309?

Os suxeitos pasivos ocasionais non están obrigados a presentar o modelo 390.

2.Ten obriga de ingresar o imposto un dentista que compra en Francia un ordenador que custa 800 euros e que non realizou, no ano anterior nin no ano en curso, ningunha outra adquisición fóra de España?

Non, ao realizar exclusivamente operacións que non orixinan o dereito á dedución e non superar a adquisición o importe de 10.000 euros, trátase dunha adquisición intracomunitaria de bens non suxeita ao IVA español, debendo tributar a entrega no país de orixe, salvo que o dentista opte por tributar en España.

E se custase 12.000 euros?

Neste caso, ao superar a adquisición 10.000 euros, tributa en España como adquisición intracomunitaria de bens, debendo ingresar o imposto no modelo 309, xa que o dentista desenvolve unha actividade exenta.

3.Se un suxeito pasivo cesa en xaneiro no exercicio da actividade empresarial pode solicitar a devolución do IVA no primeiro trimestre?

Non, unicamente pode solicitar a devolución presentando a autoliquidación do cuarto trimestre.

4.Que declaracións debe presentar un detallista en recarga de equivalencia en relación coas súas adquisicións intracomunitarias suxeitas?

Debe presentar o modelo 309 «Autoliquidación non periódica do IVA» e o modelo 349 «Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias».

5.Que suxeitos pasivos coa obriga de presentar declaracións periódicas de IVA están exonerados de presentar a declaración resumo anual do IVA, modelo 390?

Aqueles para os que así se estableza por Orde do Ministro de Facenda e Función Pública.

De acordo coa actual redacción do artigo 1 da Orde EHA/3111/2009, do 5 de novembro, están exonerados de presentar o modelo 390 o colectivo integrado por:

 1. Suxeitos pasivos do Imposto obrigados á presentación de autoliquidacións periódicas, con período de liquidación trimestral que tributando só en territorio común realicen exclusivamente as actividades seguintes:

  1. Actividades que tributen en réxime simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido, e/ou

  2. Actividade de arrendamento de bens inmobles urbanos.

  A exclusión da obriga de presentar a Declaración-resumo anual do Imposto manterase no caso de que os suxeitos pasivos realicen, ademais, actividades polas que non existe obriga de presentar autoliquidacións periódicas.

 2. Suxeitos pasivos que leven os libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  En ambos os dous casos a exoneración non procederá se non existe obriga de presentar a autoliquidación correspondente ao último período de liquidación do exercicio.

  Aínda que se lles exonere da presentación do modelo 390 deberán cumprir o apartado específico reservado a estes, requirido a estes efectos no modelo de autoliquidación do Imposto correspondente ao último período de liquidación do ano, en relación, coa información sobre o tipo de actividades económicas ás que se refire a súa declaración, se é o caso, sobre a porcentaxe de pro rata aplicable, sectores diferenciados e porcentaxes de tributación a varias Administracións, así como o detalle do volume total de operacións realizadas no exercicio.