Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

A base impoñible

Para aquelas operacións ás que se resulte aplicable este réxime especial a base impoñible determinarase operación por operación, e será a marxe bruta que ten a axencia de viaxes en cada unha delas.

Non obstante, ante a dificultade de coñecer o importe efectivo dos bens e servizos adquiridos no momento de calcular a marxe bruta por parte das axencias de viaxes (debido a rápels nos prezos, taxas de subocupación ou anticipos de clientes), a Dirección Xeral de Tributos admite o seguinte criterio para a determinación da base impoñible (consulta DGT V0100-15):

  • Determinación provisional en función da porcentaxe de marxe bruta obtida no ano natural inmediatamente anterior correspondente á totalidade das operacións acollidas ao réxime especial:

    A base impoñible será o resultado de aplicar a devandita porcentaxe sobre a suma do importe, IVA incluído, de todos os servizos de viaxes devindicadas durante o período de liquidación de que se trate.

  • Regularización da base impoñible na última autoliquidación do exercicio segundo a diferenza entre a base impoñible do exercicio, calculada aplicando a porcentaxe de marxe bruto real sobre o importe dos servizos de viaxes devindicados durante o ano (IVA incluído), e a suma das bases impoñibles consignadas nas autoliquidacións dos períodos anteriores.

Enténdese por marxe bruto:

A diferenza entre a cantidade cargada ao cliente, sen IVA, e o importe efectivo, IVA incluído, das entregas de bens e prestacións de servizos efectuadas por outros empresarios e profesionais e adquiridos pola axencia para a realización da viaxe e que redunden directamente en beneficio do viaxeiro.

Non se consideran prestados para a realización da viaxe servizos como compra-venda ou cambio de moeda estranxeira ou os gastos de teléfono, télex, correspondencia e outros análogos efectuados pola axencia.

Operación por operación

Base impoñible = Lo cobrado ao cliente (sen IVA) - adquisicións en beneficio do viaxeiro (con IVA).