Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Comezo ou cesamento na aplicación do réxime especial

Regularizacións a practicar en caso de comezo e cesamento de operacións no réxime especial:

  1. Cando unha actividade cambie do réxime xeral ao réxime especial, o titular da explotación quedará obrigado a:

    • Ingresar o importe da compensación correspondente á futura entrega dos produtos naturais xa obtidos e non entregados á data de cambio de réxime.

    • Rectificar as deducións correspondentes aos bens, agás os de investimento, e os servizos non consumidos ou utilizados de forma total ou parcial, efectivamente na actividade ou explotación.

  2. Cando unha actividade cambie do réxime especial ao réxime xeral, o titular da explotación terá dereito a:

    • Efectuar a dedución da cota resultante de aplicar ao valor dos bens afectos á actividade, IVE excluído, na data en que deixe de aplicarse o réxime, os tipos vixentes na devandita data, sen ter en conta os bens de investimento nin os bens e servizos que fosen utilizados ou consumidos, total ou parcialmente, na actividade.

    • Deducir a compensación a prezo fixado polos produtos naturais obtidos nas explotacións que non se entregasen na data de cambio de réxime.

En ambos os dous casos, ten a obriga de confeccionar e presentar un inventario en que deberán incluírse os produtos naturais obtidos e non entregados (para a compensación) e os bens e servizos adquiridos e non consumidos ou utilizado total ou parcialmente (para as cotas).

A presentación do inventario e o exercicio destes dereitos axustarase aos requisitos e condicións que se establezan regulamentariamente. En concreto, a presentación deberá realizarse no prazo de quince días a partir do día de comezo ou cesamento na aplicación do réxime especial, e poderá presentarse por vía electrónica a través do procedemento habilitado na Sede electrónica para a presentación do inventario de existencias por inicio ou cesamento de actividade suxeita a réximes especiais do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).

Para a regularización das deducións das cotas soportadas na adquisición ou importación de bens de investimento, a pro rata de dedución aplicable durante o período ou períodos en que a actividade estea acollida a este réxime especial será cero.